Fabryka Osprzętu Samochodowego "POLMO" Łódź S.A.

Zamówienia

FOSPOLMO” Łódź SA ze wzglę­du na war­tość zamó­wień prze­kra­cza­ją­cą 14 tys. € zobo­wią­zu­je się bez­względ­nie sto­so­wać zasa­dy obo­wią­zu­ją­ce na ryn­ku wspól­no­to­wym odno­szą­ce się m.in. do: swo­bo­dy prze­pły­wu towa­rów (art. 28 trak­ta­tu WE); — swo­bo­dy przed­się­bior­czo­ści (art. 43 trak­ta­tu WE); swo­bo­dy świad­cze­nia usług (art. 49 trak­ta­tu WE); nie­dy­skry­mi­na­cji i rów­ne­go trak­to­wa­nia, przej­rzy­sto­ści, pro­por­cjo­nal­no­ści i wza­jem­ne­go uzna­wa­nia. Zobo­wią­zu­je się przy doko­ny­wa­niu zaku­pów będą­cych przed­mio­tem wymie­nio­nych pro­jek­tów inwe­sty­cyj­nych do sto­so­wa­nia zasad wyni­ka­ją­cych z art. 35 ust. 3 usta­wy o finan­sach publicz­nych naka­zu­ją­ce wydat­ko­wa­nie tych środ­ków w spo­sób celo­wy i oszczęd­ny, z zacho­wa­niem zasa­dy uzy­ski­wa­nia naj­lep­szych efek­tów z danych nakła­dów. Speł­nie­nie tych zasad zapew­nić ma racjo­na­li­za­cję kosz­tów, ozna­cza­ją­cą wydaj­ność i sku­tecz­ność wydat­ko­wa­nia środ­ków publicz­nych w związ­ku z reali­za­cją zamie­rzo­ne­go zada­nia. Przy reali­za­cji pro­jek­tu FOSPOLMO” Łódź SA będzie sto­so­wa­ło: zasa­dy udzie­la­nia zamó­wień w sto­sun­ku do któ­rych bene­fi­cjen­ci nie są zobo­wią­za­ni do sto­so­wa­nia usta­wy „pra­wo zamó­wień publicz­nych, współ­fi­nan­so­wa­nych ze środ­ków osi prio­ry­te­to­wej III: RPO ”.

 

 

 

Data publi­ka­cji Ter­min skła­da­nia ofert Inwe­sty­cja
Przed­miot zamówienia
Zasa­dy
publicz­ne: [T/N]
Doko­na­no
wyboru.
2013/07 2013/07/21 Cen­trum obrób­cze pozio­me do obrób­ki obudów. T T
2013/07 2013/07/31 Urzą­dze­nie do spa­wa­nia TIG z robotem.
Załącz­ni­ki do zapytania. 
T T
2013/07 2013/09/30 Mikro­skop ska­nu­jący do bada­nia czystości. T T