Fabryka Osprzętu Samochodowego "POLMO" Łódź S.A.

Zamówienia

FOSPOLMO” Łódź SA ze względu na war­tość zamó­wień prze­kra­cza­jącą 14 tys. € zobo­wią­zuje się bez­względ­nie sto­so­wać zasady obo­wią­zu­jące na rynku wspól­no­to­wym odno­szące się m.in. do: swo­body prze­pływu towa­rów (art. 28 trak­tatu WE); — swo­body przed­się­bior­czo­ści (art. 43 trak­tatu WE); swo­body świad­cze­nia usług (art. 49 trak­tatu WE); nie­dy­skry­mi­na­cji i rów­nego trak­to­wa­nia, przej­rzy­sto­ści, pro­por­cjo­nal­no­ści i wza­jem­nego uzna­wa­nia. Zobo­wią­zuje się przy doko­ny­wa­niu zaku­pów będą­cych przed­mio­tem wymie­nio­nych pro­jek­tów inwe­sty­cyj­nych do sto­so­wa­nia zasad wyni­ka­ją­cych z art. 35 ust. 3 ustawy o finan­sach publicz­nych naka­zu­jące wydat­ko­wa­nie tych środ­ków w spo­sób celowy i oszczędny, z zacho­wa­niem zasady uzy­ski­wa­nia naj­lep­szych efek­tów z danych nakła­dów. Speł­nie­nie tych zasad zapew­nić ma racjo­na­li­za­cję kosz­tów, ozna­cza­jącą wydaj­ność i sku­tecz­ność wydat­ko­wa­nia środ­ków publicz­nych w związku z reali­za­cją zamie­rzo­nego zada­nia. Przy reali­za­cji pro­jektu FOSPOLMO” Łódź SA będzie sto­so­wało: zasady udzie­la­nia zamó­wień w sto­sunku do któ­rych bene­fi­cjenci nie są zobo­wią­zani do sto­so­wa­nia ustawy „prawo zamó­wień publicz­nych, współ­fi­nan­so­wa­nych ze środ­ków osi prio­ry­te­to­wej III: RPO WŁ”.

 

 

 

Data publi­ka­cji Ter­min skła­da­nia ofert Inwe­sty­cja
Przed­miot zamówienia
Zasady
publiczne: [T/N]
Doko­nano
wyboru.
2013/07 2013/07/21 Cen­trum obrób­cze poziome do obróbki obudów. T T
2013/07 2013/07/31 Urzą­dze­nie do spa­wa­nia TIG z robo­tem.
Załącz­niki do zapytania.
T T
2013/07 2013/09/30 Mikro­skop ska­nujący do bada­nia czystości. T T