Fabryka Osprzętu Samochodowego "POLMO" Łódź S.A.

Dla akcjonariuszy

Infor­ma­cje dla akcjo­na­riu­szy — ogłoszenia.

2020/09 

Zarząd spółki FOS „Polmo” Łódź S.A. z sie­dzibą w Łodzi  ul. Przy­by­szew­skiego 99, w związku z art.16 ust. z 30.08.2019 o zm. ust.-KSH oraz nie­któ­rych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz.1798), wzywa wszyst­kich akcjo­na­riu­szy Spółki do zło­że­nia doku­men­tów akcji w celu ich dema­te­ria­li­za­cji. Doku­menty akcji należy skła­dać w sie­dzi­bie Spółki. Wezwa­nie 1 z 5.

Pełna treść ogło­sze­nia znaj­duje się w BMSiG — 47930/2020 . Link do strony: https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow

2020/08

Zarząd Spółki Fabryka Osprzętu Samo­cho­do­wego „Polmo” Łódź S.A. w Łodzi, dzia­ła­jąc na pod­sta­wie art.399 § 1 KSH oraz art. 24.1 Sta­tusu Spółki, zwo­łuje Zwy­czajne Walne Zgro­ma­dze­nie Akcjo­na­riu­szy, które odbę­dzie się w dniu 28 sierp­nia 2020 r., o godz. 11:00, w sie­dzi­bie Spółki, w Łodzi, ul. Przy­by­szew­skiego 99.

Pełna treść ogło­sze­nia znaj­duje się w M S i G  nr  144/2020 poz. 3680. Link do strony: https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow