Fabryka Osprzętu Samochodowego "POLMO" Łódź S.A.

Dla akcjonariuszy

Infor­ma­cje dla akcjo­na­riu­szy — ogłoszenia.

2021/09

Zarząd Spół­ki FOS  „Polmo” Łódź S.A. w Łodzi, dzia­ła­jąc na pod­sta­wie art.399 § 1 KSH oraz art. 24.1 Sta­tu­su Spół­ki, zwo­łu­je Zwy­czaj­ne Wal­ne Zgro­ma­dze­nie Akcjo­na­riu­szy, któ­re odbę­dzie się w dniu 10 wrze­śnia  2021 r., o godz. 11:00, w sie­dzi­bie Spół­ki, w Łodzi, ul. Przy­by­szew­skie­go 99. Peł­na treść ogło­sze­nia znaj­du­je się w M S i G  nr  153/2021 (6298) poz. 50787. Link do stro­ny: https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow

2020/12

Zarząd Spół­ki FOS „Polmo” Łódź S.A. z sie­dzi­bą w Łodzi  ul. Przy­by­szew­skie­go 99, w związ­ku z art.16 ust. z 30.08.2019 o zm. ust.-KSH oraz nie­któ­rych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz.1798), wzy­wa wszyst­kich akcjo­na­riu­szy Spół­ki do zło­że­nia doku­men­tów akcji w celu ich dema­te­ria­li­za­cji. Doku­men­ty akcji nale­ży skła­dać w sie­dzi­bie Spół­ki. Wezwa­nie 5 z 5.Pełna treść ogło­sze­nia znaj­du­je się w MSiG — 65749/2020 poz. 64602 . Link do stro­ny: https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow

2020/11

Zarząd Spół­ki FOS „Polmo” Łódź S.A. z sie­dzi­bą w Łodzi  ul. Przy­by­szew­skie­go 99, w związ­ku z art.16 ust. z 30.08.2019 o zm. ust.-KSH oraz nie­któ­rych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz.1798), wzy­wa wszyst­kich akcjo­na­riu­szy Spół­ki do zło­że­nia doku­men­tów akcji w celu ich dema­te­ria­li­za­cji. Doku­men­ty akcji nale­ży skła­dać w sie­dzi­bie Spół­ki. Wezwa­nie 4 z 5.Pełna treść ogło­sze­nia znaj­du­je się w MSiG — 51917/2020 poz. 60753 . Link do stro­ny: https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow

2020/11

Zarząd Spół­ki FOS „Polmo” Łódź S.A. z sie­dzi­bą w Łodzi  ul. Przy­by­szew­skie­go 99, w związ­ku z art.16 ust. z 30.08.2019 o zm. ust.-KSH oraz nie­któ­rych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz.1798), wzy­wa wszyst­kich akcjo­na­riu­szy Spół­ki do zło­że­nia doku­men­tów akcji w celu ich dema­te­ria­li­za­cji. Doku­men­ty akcji nale­ży skła­dać w sie­dzi­bie Spół­ki. Wezwa­nie 3 z 5.Pełna treść ogło­sze­nia znaj­du­je się w MSiG — 50483/2020 poz. 56462. Link do stro­ny: https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow

2020/10

Zarząd Spół­ki FOS „Polmo” Łódź S.A. z sie­dzi­bą w Łodzi  ul. Przy­by­szew­skie­go 99, w związ­ku z art.16 ust. z 30.08.2019 o zm. ust.-KSH oraz nie­któ­rych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz.1798), wzy­wa wszyst­kich akcjo­na­riu­szy Spół­ki do zło­że­nia doku­men­tów akcji w celu ich dema­te­ria­li­za­cji. Doku­men­ty akcji nale­ży skła­dać w sie­dzi­bie Spół­ki. Wezwa­nie 2 z 5.Pełna treść ogło­sze­nia znaj­du­je się w MSiG — 195/2020(6085) poz. 52115 . Link do stro­ny: https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow

2020/09 

Zarząd Spół­ki FOS „Polmo” Łódź S.A. z sie­dzi­bą w Łodzi  ul. Przy­by­szew­skie­go 99, w związ­ku z art.16 ust. z 30.08.2019 o zm. ust.-KSH oraz nie­któ­rych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz.1798), wzy­wa wszyst­kich akcjo­na­riu­szy Spół­ki do zło­że­nia doku­men­tów akcji w celu ich dema­te­ria­li­za­cji. Doku­men­ty akcji nale­ży skła­dać w sie­dzi­bie Spół­ki. Wezwa­nie 1 z 5.Pełna treść ogło­sze­nia znaj­du­je się w MSiG — 47930/2020 . Link do stro­ny: https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow

2020/08

Zarząd Spół­ki FOS  „Polmo” Łódź S.A. w Łodzi, dzia­ła­jąc na pod­sta­wie art.399 § 1 KSH oraz art. 24.1 Sta­tu­su Spół­ki, zwo­łu­je Zwy­czaj­ne Wal­ne Zgro­ma­dze­nie Akcjo­na­riu­szy, któ­re odbę­dzie się w dniu 28 sierp­nia 2020 r., o godz. 11:00, w sie­dzi­bie Spół­ki, w Łodzi, ul. Przy­by­szew­skie­go 99.Pełna treść ogło­sze­nia znaj­du­je się w M S i G  nr  144/2020 poz. 3680. Link do stro­ny: https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow