Fabryka Osprzętu Samochodowego "POLMO" Łódź S.A.

Dla akcjonariuszy

Infor­ma­cje dla akcjonariuszy.

Zarząd Spółki Fabryka Osprzętu Samo­cho­do­wego „Polmo” Łódź S.A. w Łodzi, dzia­ła­jąc na pod­sta­wie art.399 § 1 KSH oraz art. 24.1 Sta­tusu Spółki, zwo­łuje Zwy­czajne Walne Zgro­ma­dze­nie Akcjo­na­riu­szy, które odbę­dzie się w dniu 28 sierp­nia 2020 r., o godz. 11:00, w sie­dzi­bie Spółki, w Łodzi, ul. Przy­by­szew­skiego 99.

Pełna treść ogło­sze­nia znaj­duje się w M S i G  nr  144/2020 poz. 36806 ( https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow ).