Fabryka Osprzętu Samochodowego "POLMO" Łódź S.A.

O Spółce

FOS „Polmo” Łódź S.A to naj­więk­szy w Pol­sce i liczący się na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej pro­du­cent sprę­ża­rek do pneu­ma­tycz­nych ukła­dów hamul­co­wych, które sto­so­wane są w samo­cho­dach cię­ża­ro­wych, auto­bu­sach i cią­gni­kach rol­ni­czych. Mamy bogate doświad­cze­nie w pro­duk­cji osprzętu samo­cho­do­wego, czego naj­lep­szym dowo­dem jest fakt, że histo­ria firmy sięga aż roku 1908. Naszą spe­cjal­no­ścią są kom­pletne sprę­żarki, kom­po­nenty do sprę­ża­rek oraz czę­ści zamienne. Pro­du­ku­jemy rów­nież obu­dowy do turbosprężarek.

Atu­tem naszej firmy jest nowo­cze­sny park maszy­nowy oraz inno­wa­cyjna baza pomia­rowa. Posia­damy wła­sny dział R&D.

Ofe­ru­jemy pro­fe­sjo­nalną obróbkę detali takich jak:

  • wały kor­bowe z odku­wek sta­lo­wych i odle­wów żeliwnych,
  • obu­dowy z żeliwa i sto­pów aluminium,
  • płyty zawo­rowe chło­dzone powie­trzem i wodą,
  • kor­bo­wody ze sto­pów aluminium,
  • cylin­dry żeliwne z hono­wa­niem Plateau.

Histo­rycz­nie zaopa­try­wa­li­śmy cały prze­mysł samo­cho­dowy w Pol­sce, zarówno na rynek pier­wotny, jak i wtórny. Dzięki wyróż­nia­ją­cej się wyso­kiej jako­ści naszych pro­duk­tów, osią­gnę­li­śmy wio­dącą pozy­cję na rynku i nawią­za­li­śmy współ­pracę z lide­rami pro­duk­cji w obsza­rze prze­my­słu moto­ry­za­cyj­nego z całego świata. Obec­nie pro­du­ku­jemy przede wszyst­kim na eks­port i jeste­śmy dostaw­cami wielu firm mię­dzy­na­ro­do­wych, m.in. Wabco, Bor­gWar­ner Turbo Sys­tems, Knorr-Bremse, SAME DEUTZ-FAHR, MTZ i John Deere.

Dostar­czamy rów­nież sprę­żarki do firm dzia­ła­ją­cych z Pol­sce, pro­du­ku­ją­cych cią­gniki rol­ni­cze (Farm­trac, Pronar).

Dzięki wie­lo­let­niemu doświad­cze­niu i pro­fe­sjo­nal­nej kadrze pra­cow­ni­ków, FOS „Polmo” Łódź S.A. jest rze­telną firmą, która dostar­cza naj­wyż­szej jako­ści pro­dukty swoim part­ne­rom biz­ne­so­wym oraz cie­szy się ugrun­to­waną pozy­cją w branży motoryzacyjnej.