Fabryka Osprzętu Samochodowego "POLMO" Łódź S.A.

O Spółce

FOS „Polmo” Łódź S.A to naj­więk­szy w Pol­sce i liczą­cy się na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej pro­du­cent sprę­ża­rek do pneu­ma­tycz­nych ukła­dów hamul­co­wych, któ­re sto­so­wa­ne są w samo­cho­dach cię­ża­ro­wych, auto­bu­sach i cią­gni­kach rol­ni­czych. Mamy boga­te doświad­cze­nie w pro­duk­cji osprzę­tu samo­cho­do­we­go, cze­go naj­lep­szym dowo­dem jest fakt, że histo­ria fir­my się­ga aż roku 1908. Naszą spe­cjal­no­ścią są kom­plet­ne sprę­żar­ki, kom­po­nen­ty do sprę­ża­rek oraz czę­ści zamien­ne. Pro­du­ku­je­my rów­nież obu­do­wy do turbosprężarek.

Atu­tem naszej fir­my jest nowo­cze­sny park maszy­no­wy oraz inno­wa­cyj­na baza pomia­ro­wa. Posia­da­my wła­sny dział R&D.

Ofe­ru­je­my pro­fe­sjo­nal­ną obrób­kę deta­li takich jak:

  • wały kor­bo­we z odku­wek sta­lo­wych i odle­wów żeliwnych,
  • obu­do­wy z żeli­wa i sto­pów aluminium,
  • pły­ty zawo­ro­we chło­dzo­ne powie­trzem i wodą,
  • kor­bo­wo­dy ze sto­pów aluminium,
  • cylin­dry żeliw­ne z hono­wa­niem Plateau.

Histo­rycz­nie zaopa­try­wa­li­śmy cały prze­mysł samo­cho­do­wy w Pol­sce, zarów­no na rynek pier­wot­ny, jak i wtór­ny. Dzię­ki wyróż­nia­ją­cej się wyso­kiej jako­ści naszych pro­duk­tów, osią­gnę­li­śmy wio­dą­cą pozy­cję na ryn­ku i nawią­za­li­śmy współ­pra­cę z lide­ra­mi pro­duk­cji w obsza­rze prze­my­słu moto­ry­za­cyj­ne­go z całe­go świa­ta. Obec­nie pro­du­ku­je­my przede wszyst­kim na eks­port i jeste­śmy dostaw­ca­mi wie­lu firm mię­dzy­na­ro­do­wych, m.in. Wab­co, Bor­gWar­ner Tur­bo Sys­tems, Knorr-Brem­se, SAME DEUTZ-FAHR, MTZ i John Deere.

Dostar­cza­my rów­nież sprę­żar­ki do firm dzia­ła­ją­cych z Pol­sce, pro­du­ku­ją­cych cią­gni­ki rol­ni­cze (Farm­trac, Pronar).

Dzię­ki wie­lo­let­nie­mu doświad­cze­niu i pro­fe­sjo­nal­nej kadrze pra­cow­ni­ków, FOS „Polmo” Łódź S.A. jest rze­tel­ną fir­mą, któ­ra dostar­cza naj­wyż­szej jako­ści pro­duk­ty swo­im part­ne­rom biz­ne­so­wym oraz cie­szy się ugrun­to­wa­ną pozy­cją w bran­ży motoryzacyjnej.