Fabryka Osprzętu Samochodowego "POLMO" Łódź S.A.

Historia

1908 zało­że­nie firmy
1929 roz­po­czę­cie pro­duk­cji akce­so­riów samochodowych
1945 FOS „Polmo” Łódź S.A. staje się przed­się­bior­stwem państwowym
1948 roz­po­czę­cie pro­duk­cji sil­nika sta­cjo­nar­nego S60
1952 roz­po­czę­cie pro­duk­cji gaź­ni­ków do samo­cho­dów i motocykli
1955 roz­po­czę­cie pro­duk­cji sil­nika S03 (350cm³) do moto­cy­kli „Junak”
1956 roz­po­czę­cie pro­duk­cji gaź­ni­ków, pomp pali­wo­wych oraz sil­ni­ków sta­cjo­nar­nych wła­snej konstrukcji
1964 roz­po­czę­cie pro­duk­cji sprę­ża­rek i pod­ze­spo­łów do pneu­ma­tycz­nych ukła­dów hamulcowych
1967 licen­cja na gaź­niki firmy WEBER oraz pompy paliwa firmy CORONA
1968 licen­cja WESTINGHOUSE na sprę­żarki i zespoły hamulcowe
1974 — 1990 Roz­wój wła­snych kon­struk­cji sprę­ża­rek dla firm: Star, Jelcz, Auto­san i Ursus oraz gaź­ni­ków i pomp dla firmy FIAT
1991 start pro­duk­cji agre­ga­tów sprężarkowych
1995 przed­się­bior­stwo pań­stwowe zostaje prze­kształ­cone w spółkę akcyjną
1997 wdro­że­nie cer­ty­fi­katu ISO 9001
2000 — 2001 zmiany orga­ni­za­cyjne – wydzie­le­nie spółek pro­du­ku­ją­cych poboczny asortyment
2002 zmiany wła­sno­ściowe
2003 EN ISO 9001:2000
2004 wpro­wa­dze­nie do pro­duk­cji nowego pro­duktu: obu­dów do turbosprężarek
2005 nagroda w kon­kur­sie „Gazele Biznesu”
2006 nagroda: Nagroda Gospo­dar­cza Woje­wody Łódz­kiego w kat. „Eksporter”
2007 nagroda: Lider Nowo­cze­snych Tech­no­lo­gii, Firma Euro­pej­ska w kat. „Inno­wa­cyjny pro­dukt”, wyróż­nie­nie „Fabryka roku”
2007 — obecnie: dal­sze inwe­sty­cje w park maszy­nowy i szko­le­nia kadry, pozy­ska­nie nowych klien­tów, cią­gły roz­wój firmy.