Fabryka Osprzętu Samochodowego "POLMO" Łódź S.A.

Historia

1908 zało­że­nie firmy
1929 roz­po­czę­cie pro­duk­cji akce­so­riów samochodowych
1945 FOS „Polmo” Łódź S.A. sta­je się przed­się­bior­stwem państwowym
1948 roz­po­czę­cie pro­duk­cji sil­ni­ka sta­cjo­nar­ne­go S60
1952 roz­po­czę­cie pro­duk­cji gaź­ni­ków do samo­cho­dów i motocykli
1955 roz­po­czę­cie pro­duk­cji sil­ni­ka S03 (350cm³) do moto­cy­kli „Junak”
1956 roz­po­czę­cie pro­duk­cji gaź­ni­ków, pomp pali­wo­wych oraz sil­ni­ków sta­cjo­nar­nych wła­snej konstrukcji
1964 roz­po­czę­cie pro­duk­cji sprę­ża­rek i pod­ze­spo­łów do pneu­ma­tycz­nych ukła­dów hamulcowych
1967 licen­cja na gaź­ni­ki fir­my WEBER oraz pom­py pali­wa fir­my CORONA
1968 licen­cja WESTINGHOUSE na sprę­żar­ki i zespo­ły hamulcowe
1974 — 1990 Roz­wój wła­snych kon­struk­cji sprę­ża­rek dla firm: Star, Jelcz, Auto­san i Ursus oraz gaź­ni­ków i pomp dla fir­my FIAT
1991 start pro­duk­cji agre­ga­tów sprężarkowych
1995 przed­się­bior­stwo pań­stwo­we zosta­je prze­kształ­co­ne w spół­kę akcyjną
1997 wdro­że­nie cer­ty­fi­ka­tu ISO 9001
2000 — 2001 zmia­ny orga­ni­za­cyj­ne – wydzie­le­nie spół­ek pro­du­ku­ją­cych pobocz­ny asortyment
2002 zmia­ny własnościowe
2003 EN ISO 9001:2000
2004 wpro­wa­dze­nie do pro­duk­cji nowe­go pro­duk­tu: obu­dów do turbosprężarek
2005 nagro­da w kon­kur­sie „Gaze­le Biznesu”
2006 nagro­da: Nagro­da Gospo­dar­cza Woje­wo­dy Łódz­kie­go w kat. „Eks­por­ter”
2007 nagro­da: Lider Nowo­cze­snych Tech­no­lo­gii, Fir­ma Euro­pej­ska w kat. „Inno­wa­cyj­ny pro­dukt”, wyróż­nie­nie „Fabry­ka roku”
2007 — obecnie: dal­sze inwe­sty­cje w park maszy­no­wy i szko­le­nia kadry, pozy­ska­nie nowych klien­tów, cią­gły roz­wój firmy.