Fabryka Osprzętu Samochodowego "POLMO" Łódź S.A.

Aktualności

01-03-2021
Zarząd Spół­ki FOS POLMO ŁÓDŹ S.A. uprzej­mie infor­mu­je, że z dniem 1.03.2021 r pro­wa­dze­nie depo­zy­tu akcji i księ­gi akcjo­na­riu­szy powie­rzył fir­mie NWAI Dom Makler­ski S.A. z sie­dzi­bą w War­sza­wie 00–838  przy ul. Nowy Świat 64 ,   KRS 0000304374    Tel. 48 222 019 750 .


02-01-2018
Uprzej­mie infor­mu­je­my, że zgod­nie z art. 341 para­graf 1 ksh. depo­zyt akcji i księ­ga akcjo­na­riu­szy pro­wa­dzo­na jest przez Zarząd Spół­ki FOSPOLMO” Łódź S.A.
Z upo­waż­nie­nia Zarzą­du wszyst­kie spra­wy zwią­za­ne z księ­gą akcyj­ną pro­wa­dzo­ne są przez dział orga­ni­za­cyj­ny Spół­ki, tel. (42) 25–47-728, ema­il: edyta.ozdoba@polmo-lodz.com.pl .


01-03-2016
Z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, że będzie­my obec­ni na tego­rocz­nej edy­cji Tar­gów Agro­tech w Kiel­cach w dniach 17–20 mar­ca 2016. Ser­decz­nie zapra­sza­my do nasze­go sto­iska H‑17 w hali H.


18-02-2015
Zarząd Spół­ki FOS POLMO ŁÓDŹ S.A. uprzej­mie infor­mu­je, że z dniem 01.03.2015r pro­wa­dze­nie depo­zy­tu akcji  i księ­gi akcjo­na­riu­szy powie­rzył  fir­mie HFT  BROKERS Dom Makler­ski Spół­ka Akcyj­na, z sie­dzi­bą przy uli­cy Pro­sta 51,  00–838 War­sza­wa, KRS 0000416713. Tel:  22–398 97 97

Sie­dzi­ba Biu­ra Obsłu­gi Klien­tów 93–521 Łódź , ul Stry­char­ska  24, lok.117, Tel: 42–207 27 36.


09-10-2014
Certyfikat wiarygodności. Sza­now­ni Pań­stwo, Mię­dzy­na­ro­do­wa Wywia­dow­nia Gospo­dar­cza Cre­di­tre­form w dniu 2014-10-09 prze­pro­wa­dzi­ła bada­nie wia­ry­god­no­ści kre­dy­to­wej naszej fir­my. Miło nam poin­for­mo­wać, iż cało­ścio­wa oce­na kon­dy­cji finan­so­wej naszej fir­my, w szcze­gól­no­ści zdol­ność do ter­mi­no­we­go regu­lo­wa­nia zobo­wią­zań zosta­ła oce­nio­na jako bar­dzo dobra i nasza fir­ma zdo­by­ła pre­sti­żo­wy Cer­ty­fi­kat Wia­ry­god­no­ści Płat­ni­czej. Auten­tycz­ność cer­ty­fi­ka­tu moż­na spraw­dzić kli­ka­jąc w poniż­szy link: http://www.crefo.pl/raport/fabryka-osprzetu-samochodowego-polmo-lodz-sa/krs-63973/lodz/9410020984?tab=tab2&certId=7280. Wywia­dow­nia gospo­dar­cza Cre­di­tre­form powsta­ła w 1879 roku w Niem­czech i jest obec­nie jed­ną z trzech naj­więk­szych na świe­cie orga­ni­za­cji zaj­mu­ją­cych się oce­ną zdol­no­ści kre­dy­to­wej przed­się­biorstw oraz win­dy­ka­cją i zarzą­dza­niem należnościami.