Fabryka Osprzętu Samochodowego "POLMO" Łódź S.A.

Aktualności

02-01-2018
   Uprzej­mie infor­mu­jemy, że zgod­nie z art. 341 para­graf 1 ksh. depo­zyt akcji i księga akcjo­na­riu­szy pro­wa­dzona jest przez Zarząd Spółki FOSPOLMO” Łódź S.A.
Z upo­waż­nie­nia Zarządu wszyst­kie sprawy zwią­zane z księgą akcyjną pro­wa­dzone są przez dział orga­ni­za­cyjny Spółki, tel. (42) 25–47-728, email: edyta.ozdoba@polmo-lodz.com.pl .


01-03-2016
   Z przy­jem­no­ścią infor­mu­jemy, że będziemy obecni na tego­rocz­nej edy­cji Tar­gów Agro­tech w Kiel­cach w dniach 17–20 marca 2016. Ser­decz­nie zapra­szamy do naszego sto­iska H-17 w hali H.


18-02-2015
   Zarząd Spółki FOS POLMO ŁÓDŹ S.A. uprzej­mie infor­muje, że z dniem 01.03.2015r pro­wa­dze­nie depo­zytu akcji  i księgi akcjo­na­riu­szy powie­rzył  fir­mie HFT  BROKERS Dom Makler­ski Spółka Akcyjna, z sie­dzibą przy ulicy Pro­sta 51,  00–838 War­szawa, KRS 0000416713. Tel:  22–398 97 97

Sie­dziba Biura Obsługi Klien­tów 93–521 Łódź , ul Stry­char­ska  24, lok.117, Tel: 42–207 27 36.


09-10-2014
Certyfikat wiarygodności. Sza­nowni Pań­stwo, Mię­dzy­na­ro­dowa Wywia­dow­nia Gospo­dar­cza Cre­di­tre­form w dniu 2014-10-09 prze­pro­wa­dziła bada­nie wia­ry­god­no­ści kre­dy­to­wej naszej firmy. Miło nam poin­for­mo­wać, iż cało­ściowa ocena kon­dy­cji finan­so­wej naszej firmy, w szcze­gól­no­ści zdol­ność do ter­mi­no­wego regu­lo­wa­nia zobo­wią­zań została oce­niona jako bar­dzo dobra i nasza firma zdo­była pre­sti­żowy Cer­ty­fi­kat Wia­ry­god­no­ści Płat­ni­czej. Auten­tycz­ność cer­ty­fi­katu można spraw­dzić kli­ka­jąc w poniż­szy link: http://www.crefo.pl/raport/fabryka-osprzetu-samochodowego-polmo-lodz-sa/krs-63973/lodz/9410020984?tab=tab2&certId=7280. Wywia­dow­nia gospo­dar­cza Cre­di­tre­form powstała w 1879 roku w Niem­czech i jest obec­nie jedną z trzech naj­więk­szych na świe­cie orga­ni­za­cji zaj­mu­ją­cych się oceną zdol­no­ści kre­dy­to­wej przed­się­biorstw oraz win­dy­ka­cją i zarzą­dza­niem należnościami.