Fabryka Osprzętu Samochodowego "POLMO" Łódź S.A.

Władze

Rada Nad­zor­cza

Prze­wod­ni­czący: Wło­dzi­mierz Węglarczyk

Sekre­tarz: Miro­sława Ozdoba

Czło­nek: Monika Borowska

 

Zarząd

Pre­zes Zarządu: Tomasz Węglarczyk

Czło­nek Zarządu: Andrzej Janiszewski

Pro­ku­rent: Jacek Ozdoba