Fabryka Osprzętu Samochodowego "POLMO" Łódź S.A.

Władze

 
Rada Nadzorcza

Prze­wod­ni­czą­ca: Miro­sła­wa Ozdoba

Sekre­tarz: Paweł Obiedziński

Czło­nek: Kry­stian Obiedziński

Zarząd

Pre­zes Zarzą­du: Andrzej Jani­szew­ski

Czło­nek Zarzą­du: Jacek Ozdoba

Pro­ku­rent: Woj­ciech Idzik