Fabryka Osprzętu Samochodowego "POLMO" Łódź S.A.

Dane rejestrowe

 

Nazwa:
     FOS POLMO Łódź S.A.

Adres:
     ul. Przy­by­szew­skie­go 99
     93–126 Łódź

NIP:
     724–000-25–74

Organ rejestrujący/Nr KRS:
     Sąd Rejo­no­wy dla Łodzi-Śród­mie­ście w Łodzi
     XX Wydział Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go / 0000063973

Kapi­tał zakładowy:
     Kapi­tał zakła­do­wy wpła­co­ny: 4.353.308,25 zł