Fabryka Osprzętu Samochodowego "POLMO" Łódź S.A.

Nagrody

 

 • Nagroda gospo­dar­cza Woje­wody Łódz­kiego w 2006 roku w kate­go­rii „Eksporter“.
 • Nomi­na­cja na Lidera Eks­portu 2004, 2005, 2006, 2007.
 • Lider Eks­portu ‘2004 (kate­go­ria Innowacyjność).
 • Nomi­na­cja do tytułu Lidera Nowo­cze­snych Tech­no­lo­gii w latach 2005, 2006, 2007.
 • Lider Nowo­cze­snej Tech­no­lo­gii 2007.
 • Lider Nowo­cze­snej Tech­no­lo­gii 2007 za „Inno­wa­cyj­ność i Budo­wa­nie Mostów z Prze­szło­ści w Przyszłość”.
 • Lau­reat w kon­kur­sie Firma Euro­pej­ska w kate­go­rii inno­wa­cyjny pro­dukt w woje­wódz­twie łódzkim.
 • Gazele Biz­nesu w latach 2005, 2006, 2007 (firma należy do eli­tar­nego klubu „Gazele Biznesu”).
 • Gepardy Biz­nesu 2006.
 • Dostawca Roku 2004 od firmy KNORRBREMSE.
 • Wyróż­nie­nie w kon­kur­sie Fabryka roku 2007 za inno­wa­cyj­ność, tech­no­lo­gie, wydajność.
 • Lau­reat pro­gramu EU STANDARD 2008.