Fabryka Osprzętu Samochodowego "POLMO" Łódź S.A.

Nagrody

 

 • Nagro­da gospo­dar­cza Woje­wo­dy Łódz­kie­go w 2006 roku w kate­go­rii „Eks­por­ter“.
 • Nomi­na­cja na Lide­ra Eks­por­tu 2004, 2005, 2006, 2007.
 • Lider Eks­por­tu ‘2004 (kate­go­ria Innowacyjność).
 • Nomi­na­cja do tytu­łu Lide­ra Nowo­cze­snych Tech­no­lo­gii w latach 2005, 2006, 2007.
 • Lider Nowo­cze­snej Tech­no­lo­gii 2007.
 • Lider Nowo­cze­snej Tech­no­lo­gii 2007 za „Inno­wa­cyj­ność i Budo­wa­nie Mostów z Prze­szło­ści w Przyszłość”.
 • Lau­re­at w kon­kur­sie Fir­ma Euro­pej­ska w kate­go­rii inno­wa­cyj­ny pro­dukt w woje­wódz­twie łódzkim.
 • Gaze­le Biz­ne­su w latach 2005, 2006, 2007 (fir­ma nale­ży do eli­tar­ne­go klu­bu „Gaze­le Biznesu”).
 • Gepar­dy Biz­ne­su 2006.
 • Dostaw­ca Roku 2004 od fir­my KNORRBREMSE.
 • Wyróż­nie­nie w kon­kur­sie Fabry­ka roku 2007 za inno­wa­cyj­ność, tech­no­lo­gie, wydajność.
 • Lau­re­at pro­gra­mu EU STANDARD 2008.