Fabryka Osprzętu Samochodowego "POLMO" Łódź S.A.

Regulamin

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI FOS POLMO ŁÓDŹ S.A. PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

§ 1

Zwo­ła­nie, przy­go­to­wa­nie i pro­wa­dze­nie obrad Wal­ne­go Zgro­ma­dze­nia przy wyko­rzy­sta­niu środ­ków komu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej odby­wa się w try­bie i na zasa­dach okre­ślo­nych w Kodek­sie spół­ek han­dlo­wych, Sta­tu­cie Spół­ki, oraz w niniej­szym Regulaminie.

§ 2

1.   Wal­ne Zgro­ma­dze­nie Spół­ki odby­wa się w for­mie dopusz­cza­ją­cej uczest­nic­two akcjo­na­riu­sza za pomo­cą środ­ków komu­ni­ka­cji elektronicznej.

2.   Udział akcjo­na­riu­sza w Wal­nym Zgro­ma­dze­niu może nastą­pić przy wyko­rzy­sta­niu środ­ków komu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej, jeże­li zapew­nio­ne zosta­ną nastę­pu­ją­ce warunki:

  •        dwu­stron­na komu­ni­ka­cja w cza­sie rze­czy­wi­stym wszyst­kich osób uczest­ni­czą­cych w Wal­nym Zgro­ma­dze­niu, w ramach któ­rej mogą one wypo­wia­dać się w jego toku, prze­by­wa­jąc w innym miej­scu niż miej­sce obrad wal­ne­go zgromadzenia,
  •       wyko­ny­wa­nie oso­bi­ście lub przez peł­no­moc­ni­ka pra­wa gło­su przed lub w toku wal­ne­go zgromadzenia.

3.   Moż­li­wość udzia­łu w obra­dach Wal­ne­go Zgro­ma­dze­nia przy wyko­rzy­sta­niu środ­ków komu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej będą mie­li Ci akcjo­na­riu­sze, któ­rzy speł­nią wyma­ga­nia orga­ni­za­cyj­ne i tech­nicz­ne wska­za­ne w instruk­cji opu­bli­ko­wa­nej przez Spół­kę na stro­nie inter­ne­to­wej spół­ki w zakład­ce DLA AKCJONARIUSZY / INSTRUKCJE  oraz poin­for­mu­ją Spół­kę na adres mailo­wy: polmo@polmo-lodz.com.pl na co naj­mniej 7 dni przed ter­mi­nem Wal­ne­go Zgro­ma­dze­nia o zamia­rze udzia­łu w nim przy wyko­rzy­sta­niu środ­ków komu­ni­ka­cji elektronicznej.
4.   Akcjo­na­riusz winien podać w tre­ści infor­ma­cji okre­ślo­nej w ust. 3 dane kon­tak­to­we (tj. adres ema­il oraz nr tele­fo­nu) pozwa­la­ją­ce komu­ni­ko­wać się z nim we wszyst­kich spra­wach doty­czą­cych Wal­ne­go Zgromadzenia.
5.   Spół­ka na swo­jej stro­nie inter­ne­to­wej w zakład­ce DLA AKCJONARIUSZY / INSTRUKCJE  wska­że jaka apli­ka­cja lub apli­ka­cje zosta­ną uży­te do trans­mi­sji na Wal­nym Zgro­ma­dze­niu. Każ­dy akcjo­na­riusz, któ­ry zamie­rza wziąć udział w Wal­nym Zgro­ma­dze­niu przy wyko­rzy­sta­niu środ­ków komu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej jest zobo­wią­za­ny we wła­snym zakre­sie zapew­nić sobie dostęp do tej apli­ka­cji w spo­sób umoż­li­wia­ją­cy swo­bod­ne jej użycie.
6.   Spół­ka nie odpo­wia­da za speł­nia­nie wymo­gów tech­nicz­nych przez urzą­dze­nia wyko­rzy­sty­wa­ne przez Akcjo­na­riu­szy; w szcze­gól­no­ści Spół­ka nie ma obo­wiąz­ku zapew­nić Akcjo­na­riu­szom sto­sow­nych urzą­dzeń. Spół­ka nie gwa­ran­tu­je tak­że nie­za­kłó­co­ne­go funk­cjo­no­wa­nia roz­wią­zań tech­nicz­nych nie pocho­dzą­cych od Spółki.
7.   Ryzy­ko zwią­za­ne z udzia­łem w Wal­nym Zgro­ma­dze­niu przy wyko­rzy­sta­niu środ­ków komu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej, w tym, w szcze­gól­no­ści ryzy­ko bra­ku łącz­no­ści, bra­ku moż­li­wo­ści komu­ni­ka­cji, opóź­nień w trans­mi­sji i nie­moż­li­wo­ści wyko­ny­wa­nia praw akcjo­na­riu­sza z powo­du tech­nicz­nych trud­no­ści i ogra­ni­czeń zwią­za­nych z taką for­mą udzia­łu w Wal­nym Zgro­ma­dze­niu pono­si wyłącz­nie akcjonariusz.
8.   Z Wal­ne­go Zgro­ma­dze­nia, w któ­rym akcjo­na­riusz (lub akcjo­na­riu­sze) uczest­ni­czy przy wyko­rzy­sta­niu środ­ków komu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej, spo­rzą­dza się pro­to­kół w for­mie aktu nota­rial­ne­go. Z powyż­szych wzglę­dów na Prze­wod­ni­czą­ce­go takie­go Wal­ne­go Zgro­ma­dze­nia może być wybra­na jedy­nie oso­ba oso­bi­ście prze­by­wa­ją­ca w miej­scu odby­cia Zgro­ma­dze­nia tj. w miej­scu spo­rzą­dza­nia pro­to­ko­łu przez notariusza.

§ 3

1.   Kosz­ty zwią­za­ne z odby­ciem Wal­ne­go Zgro­ma­dze­nia przy wyko­rzy­sta­niu środ­ków komu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej pokry­wa Spółka.
2.   Obsłu­gę admi­ni­stra­cyj­no-tech­nicz­ną Wal­ne­go Zgro­ma­dze­nia zapew­nia Zarząd.
3.   W zakre­sie nie­ure­gu­lo­wa­nym niniej­szym Regu­la­mi­nem zasto­so­wa­nie mają posta­no­wie­nia obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów prawa.
4.   Regu­la­min wcho­dzi w życie z dniem   11/08/2020 oku.

Niniej­szy regu­la­min sta­no­wi załącz­nik do  Uchwa­ły nr 11/XI/20 Rady Nad­zor­czej FOS POLMO ŁÓDŹ S.A. z dnia 22/07/2020 r.