Fabryka Osprzętu Samochodowego "POLMO" Łódź S.A.

Regulamin

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI FOS POLMO ŁÓDŹ S.A. PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

§ 1

Zwo­ła­nie, przy­go­to­wa­nie i pro­wa­dze­nie obrad Wal­nego Zgro­ma­dze­nia przy wyko­rzy­sta­niu środ­ków komu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej odbywa się w try­bie i na zasa­dach okre­ślo­nych w Kodek­sie spółek han­dlo­wych, Sta­tu­cie Spółki, oraz w niniej­szym Regulaminie.

§ 2

1.   Walne Zgro­ma­dze­nie Spółki odbywa się w for­mie dopusz­cza­ją­cej uczest­nic­two akcjo­na­riu­sza za pomocą środ­ków komu­ni­ka­cji elektronicznej.

2.   Udział akcjo­na­riu­sza w Wal­nym Zgro­ma­dze­niu może nastą­pić przy wyko­rzy­sta­niu środ­ków komu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej, jeżeli zapew­nione zostaną nastę­pu­jące warunki:

  •        dwu­stronna komu­ni­ka­cja w cza­sie rze­czy­wi­stym wszyst­kich osób uczest­ni­czą­cych w Wal­nym Zgro­ma­dze­niu, w ramach któ­rej mogą one wypo­wia­dać się w jego toku, prze­by­wa­jąc w innym miej­scu niż miej­sce obrad wal­nego zgromadzenia,
  •       wyko­ny­wa­nie oso­bi­ście lub przez peł­no­moc­nika prawa głosu przed lub w toku wal­nego zgromadzenia.

3.   Moż­li­wość udziału w obra­dach Wal­nego Zgro­ma­dze­nia przy wyko­rzy­sta­niu środ­ków komu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej będą mieli Ci akcjo­na­riu­sze, któ­rzy speł­nią wyma­ga­nia orga­ni­za­cyjne i tech­niczne wska­zane w instruk­cji opu­bli­ko­wa­nej przez Spółkę na stro­nie inter­ne­to­wej spółki w zakładce DLA AKCJONARIUSZY / INSTRUKCJE  oraz poin­for­mują Spółkę na adres mailowy: polmo@polmo-lodz.com.pl na co naj­mniej 7 dni przed ter­mi­nem Wal­nego Zgro­ma­dze­nia o zamia­rze udziału w nim przy wyko­rzy­sta­niu środ­ków komu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej.
4.   Akcjo­na­riusz winien podać w tre­ści infor­ma­cji okre­ślo­nej w ust. 3 dane kon­tak­towe (tj. adres email oraz nr tele­fonu) pozwa­la­jące komu­ni­ko­wać się z nim we wszyst­kich spra­wach doty­czą­cych Wal­nego Zgro­ma­dze­nia.
5.   Spółka na swo­jej stro­nie inter­ne­to­wej w zakładce DLA AKCJONARIUSZY / INSTRUKCJE  wskaże jaka apli­ka­cja lub apli­ka­cje zostaną użyte do trans­mi­sji na Wal­nym Zgro­ma­dze­niu. Każdy akcjo­na­riusz, który zamie­rza wziąć udział w Wal­nym Zgro­ma­dze­niu przy wyko­rzy­sta­niu środ­ków komu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej jest zobo­wią­zany we wła­snym zakre­sie zapew­nić sobie dostęp do tej apli­ka­cji w spo­sób umoż­li­wia­jący swo­bodne jej uży­cie.
6.   Spółka nie odpo­wiada za speł­nia­nie wymo­gów tech­nicz­nych przez urzą­dze­nia wyko­rzy­sty­wane przez Akcjo­na­riu­szy; w szcze­gól­no­ści Spółka nie ma obo­wiązku zapew­nić Akcjo­na­riu­szom sto­sow­nych urzą­dzeń. Spółka nie gwa­ran­tuje także nie­za­kłó­co­nego funk­cjo­no­wa­nia roz­wią­zań tech­nicz­nych nie pocho­dzą­cych od Spółki.
7.   Ryzyko zwią­zane z udzia­łem w Wal­nym Zgro­ma­dze­niu przy wyko­rzy­sta­niu środ­ków komu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej, w tym, w szcze­gól­no­ści ryzyko braku łącz­no­ści, braku moż­li­wo­ści komu­ni­ka­cji, opóź­nień w trans­mi­sji i nie­moż­li­wo­ści wyko­ny­wa­nia praw akcjo­na­riu­sza z powodu tech­nicz­nych trud­no­ści i ogra­ni­czeń zwią­za­nych z taką formą udziału w Wal­nym Zgro­ma­dze­niu ponosi wyłącz­nie akcjo­na­riusz.
8.   Z Wal­nego Zgro­ma­dze­nia, w któ­rym akcjo­na­riusz (lub akcjo­na­riu­sze) uczest­ni­czy przy wyko­rzy­sta­niu środ­ków komu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej, spo­rzą­dza się pro­to­kół w for­mie aktu nota­rial­nego. Z powyż­szych wzglę­dów na Prze­wod­ni­czą­cego takiego Wal­nego Zgro­ma­dze­nia może być wybrana jedy­nie osoba oso­bi­ście prze­by­wa­jąca w miej­scu odby­cia Zgro­ma­dze­nia tj. w miej­scu spo­rzą­dza­nia pro­to­kołu przez notariusza.

§ 3

1.   Koszty zwią­zane z odby­ciem Wal­nego Zgro­ma­dze­nia przy wyko­rzy­sta­niu środ­ków komu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej pokrywa Spółka.
2.   Obsługę administracyjno-techniczną Wal­nego Zgro­ma­dze­nia zapew­nia Zarząd.
3.   W zakre­sie nie­ure­gu­lo­wa­nym niniej­szym Regu­la­mi­nem zasto­so­wa­nie mają posta­no­wie­nia obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów prawa.
4.   Regu­la­min wcho­dzi w życie z dniem   11/08/2029 roku.

Niniej­szy regu­la­min sta­nowi załącz­nik do  Uchwały nr 11/XI/20 Rady Nad­zor­czej FOS POLMO ŁÓDŹ S.A. z dnia 22/07/2020 r.