Fabryka Osprzętu Samochodowego "POLMO" Łódź S.A.

Polityka cookies

Polityka plików Cookie

Czym są pli­ki Cookie Cia­stecz­ka (ang. cookies) to nie­wiel­kie pli­ki, zapi­sy­wa­ne i prze­cho­wy­wa­ne na two­im kom­pu­te­rze, table­cie lub smart­pho­nie pod­czas gdy odwie­dzasz róż­ne stro­ny w inter­ne­cie. Cia­stecz­ko zazwy­czaj zawie­ra nazwę stro­ny inter­ne­to­wej, z któ­rej pocho­dzi, „dłu­gość życia” cia­stecz­ka (to zna­czy czas jego ist­nie­nia), oraz przy­pad­ko­wo wyge­ne­ro­wa­ny uni­kal­ny numer słu­żą­cy do iden­ty­fi­ka­cji prze­glą­dar­ki, z jakiej nastę­pu­je połą­cze­nie ze stro­ną internetową.

Polityka plików Cookie

 1. W związ­ku z udo­stęp­nia­niem zawar­to­ści ser­wi­su inter­ne­to­we­go www.polmo-lodz.com.pl sto­su­je się tzw. cookies, tj. infor­ma­cje zapi­sy­wa­ne przez ser­we­ry na urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­ni­ka, któ­re ser­we­ry mogą odczy­tać przy każ­do­ra­zo­wym połą­cze­niu się z tego urzą­dze­nia koń­co­we­go, może tak­że uży­wać innych tech­no­lo­gii o funk­cjach podob­nych lub toż­sa­mych z cookies. W niniej­szym doku­men­cie, infor­ma­cje doty­czą­ce cookies mają zasto­so­wa­nie rów­nież do innych podob­nych tech­no­lo­gii sto­so­wa­nych w ramach naszych ser­wi­sów inter­ne­to­wych. Pli­ki cookies (tzw. „cia­stecz­ka”) sta­no­wią dane infor­ma­tycz­ne, w szcze­gól­no­ści pli­ki tek­sto­we, któ­re prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­ni­ka ser­wi­su inter­ne­to­we­go www.polmo-lodz.com.pl. Cookies zazwy­czaj zawie­ra­ją nazwę dome­ny ser­wi­su inter­ne­to­we­go, z któ­re­go pocho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu koń­co­wym oraz uni­kal­ny numer.
 2. Pli­ki cookies wyko­rzy­sty­wa­ne są w celu: 
  1. dosto­so­wa­nia zawar­to­ści stron ser­wi­su inter­ne­to­we­go do pre­fe­ren­cji użyt­kow­ni­ka oraz opty­ma­li­za­cji korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych; w szcze­gól­no­ści pli­ki te pozwa­la­ją roz­po­znać urzą­dze­nie użyt­kow­ni­ka ser­wi­su inter­ne­to­we­go i odpo­wied­nio wyświe­tlić stro­nę inter­ne­to­wą, dosto­so­wa­ną do jego indy­wi­du­al­nych potrzeb,
  2. two­rze­nia sta­ty­styk, któ­re poma­ga­ją zro­zu­mieć, w jaki spo­sób użyt­kow­ni­cy ser­wi­su korzy­sta­ją ze stron inter­ne­to­wych, co umoż­li­wia ulep­sza­nie ich struk­tu­ry i zawartości,
  3. utrzy­ma­nia sesji użyt­kow­ni­ka ser­wi­su inter­ne­to­we­go (po zalo­go­wa­niu), dzię­ki któ­rej użyt­kow­nik nie musi na każ­dej pod­stro­nie ser­wi­su ponow­nie wpi­sy­wać logi­nu i hasła,
  4. dostar­cza­nia użyt­kow­ni­kom tre­ści rekla­mo­wych bar­dziej dosto­so­wa­nych do ich zainteresowań.
 3. W ramach ser­wi­su inter­ne­to­we­go www.polmo-lodz.com.pl może­my sto­so­wać nastę­pu­ją­ce rodza­je pli­ków cookies: 
  1. nie­zbęd­ne” pli­ki cookies, umoż­li­wia­ją­ce korzy­sta­nie z usług dostęp­nych w ramach ser­wi­su inter­ne­to­we­go, np. uwie­rzy­tel­nia­ją­ce pli­ki cookies wyko­rzy­sty­wa­ne do usług wyma­ga­ją­cych uwie­rzy­tel­nia­nia w ramach serwisu,
  2. pli­ki cookies słu­żą­ce do zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa, np. wyko­rzy­sty­wa­ne do wykry­wa­nia nad­użyć w zakre­sie uwie­rzy­tel­nia­nia w ramach serwisu,
  3. pli­ki cookies, umoż­li­wia­ją­ce zbie­ra­nie infor­ma­cji o spo­so­bie korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych serwisu,
  4. funk­cjo­nal­ne” pli­ki cookies, umoż­li­wia­ją­ce „zapa­mię­ta­nie” wybra­nych przez użyt­kow­ni­ka usta­wień i per­so­na­li­za­cję inter­fej­su użyt­kow­ni­ka, np. w zakre­sie wybra­ne­go języ­ka lub regio­nu, z któ­re­go pocho­dzi użyt­kow­nik, roz­mia­ru czcion­ki, wyglą­du stro­ny inter­ne­to­wej itp.,
  5. rekla­mo­we” pli­ki cookies, umoż­li­wia­ją­ce dostar­cza­nie użyt­kow­ni­kom tre­ści rekla­mo­wych bar­dziej dosto­so­wa­nych do ich zainteresowań.
 4. W wie­lu przy­pad­kach opro­gra­mo­wa­nie słu­żą­ce do prze­glą­da­nia stron inter­ne­to­wych (prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa) domyśl­nie dopusz­cza prze­cho­wy­wa­nie pli­ków cookies w urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­ni­ka. Użyt­kow­ni­cy ser­wi­su mogą doko­nać w każ­dym cza­sie zmia­ny usta­wień doty­czą­cych pli­ków cookies. Usta­wie­nia te mogą zostać zmie­nio­ne w szcze­gól­no­ści w taki spo­sób, aby blo­ko­wać auto­ma­tycz­ną obsłu­gę pli­ków cookies w usta­wie­niach prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej bądź infor­mo­wać o ich każ­do­ra­zo­wym zamiesz­cze­niu w urzą­dze­niu użyt­kow­ni­ka ser­wi­su inter­ne­to­we­go. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o moż­li­wo­ści i spo­so­bach obsłu­gi pli­ków cookies dostęp­ne są w usta­wie­niach opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej). Nie­do­ko­na­nie zmia­ny usta­wień w zakre­sie cookies ozna­cza, że będą one zamiesz­czo­ne w urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­ni­ka, a tym samym będzie­my prze­cho­wy­wać infor­ma­cje w urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­ni­ka i uzy­ski­wać dostęp do tych informacji.
 5. Wyłą­cze­nie sto­so­wa­nia cookies może spo­wo­do­wać utrud­nie­nia korzy­sta­nie z nie­któ­rych usług w ramach naszych ser­wi­sów inter­ne­to­wych, w szcze­gól­no­ści wyma­ga­ją­cych logo­wa­nia. Wyłą­cze­nie opcji przyj­mo­wa­nia cookies nie powo­du­je nato­miast bra­ku moż­li­wo­ści czy­ta­nia lub oglą­da­nia tre­ści zamiesz­cza­nych w ser­wi­sie inter­ne­to­wym www.polmo-lodz.com.pl z zastrze­że­niem tych, do któ­rych dostęp wyma­ga logowania.
 6. Pli­ki cookies mogą być zamiesz­cza­ne w urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­ni­ka ser­wi­su inter­ne­to­we­go www.polmo-lodz.com.pl, a następ­nie wyko­rzy­sty­wa­ne przez współ­pra­cu­ją­cych z ser­wi­sem rekla­mo­daw­ców, fir­my badaw­cze oraz dostaw­ców apli­ka­cji multimedialnych.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce?