Fabryka Osprzętu Samochodowego "POLMO" Łódź S.A.

Dotacje

Unia dla przedsiębiorczych 
OTRZYMANE DOTACJE

I. Pro­gra­my przed­ak­ce­syj­ne PHARE

 1. Dota­cja „Wstęp do jakości”.
  PL0003.07 Kra­jo­wy pro­gram roz­wo­ju MSPPL 0003.07.05–01-10–0203
 2. PHARE 2002 Fun­dusz dota­cji Inwe­sty­cyj­nych PL 01.06.09.02–1/5–0016
  Tytuł pro­jek­tu: „Moder­ni­za­cja FOS POLMO Łódź S.A.”
 3. PHARE 2002 Regio­nal­ny Pro­gram wspar­cia MŚP 2002/000–580-06.05–04-05.0024
  Tytuł pro­jek­tu: „POLMO — Inno­wa­cja w informatyce”.
 4. PHARE 2003 ‑2003/004–379/05.02/01–02/05/0098 Krajowy
  tytuł pro­jek­tu: „POLMO — Moder­ni­za­cja par­ku infor­ma­tycz­ne­go i maszynowego”
 5. PHARE 2003/004–379/05.04/04/04.0096 Regionalny
  Tytuł pro­jek­tu: „Moder­ni­za­cja par­ku informatycznego”.

II. Sek­to­ro­wy Pro­gram Ope­ra­cyj­ny dzia­ła­nie 2.3. „ Wzrost kon­ku­ren­cyj­no­ści MŚP poprzez inwestycje”.

 1. Wnio­sek.
  Tytuł projektu:
  POLMO — Roz­wój linii pro­duk­cyj­nej do obrób­ki wałów kor­bo­wych dla firm Knorr i Wab­co” Nr umo­wy SPOWKP/2.3/1/10/136
 2. Wnio­sek.
  Tytuł projektu:
  POLMO — Nowa linia pro­duk­cyj­na do pro­duk­cji obu­dów tur­bo­sprę­ża­rek” Nr. umo­wy SPOWKP/2.3/1/10/137
 3. Wnio­sek.
  Tytuł projektu:
  POLMO — Wdro­że­nie tech­no­lo­gii azo­to­wa­nia pla­zmo­we­go wałów kor­bo­wych” Nr. umo­wy SPOWKP/2.3/3/10/01313
 4. Wnio­sek.
  Tytuł projektu:
  POLMOMODERNIZACJA ( pro­ce­so­wo – pro­duk­to­wa ) LINII OBRÓBCZYCH DO PRODUKCJI WAŁÓW KORBOWYCH” Nr umo­wy SPOWKP/2.3/4/10/2768

III. Regio­nal­ny Pro­gram Ope­ra­cyj­ny woje­wódz­twa łódz­kie­go na lata 2007–2013. Oś prio­ry­te­to­wa III: Gospo­dar­ka, inno­wa­cyj­ność, przed­się­bior­czość dzia­ła­nie 3.2.

 1. Wnio­sek.
  Tytuł projektu:
  „Inno­wa­cyj­na tech­no­lo­gia wytwa­rza­nia obu­dów tur­bo­sprę­ża­rek i ele­men­tów sprę­ża­rek w Fir­mie FOS POLMO Łódź S.A”.
 2. Wnio­sek.
  Tytuł projektu:
  „Gniaz­do szli­fie­rek do szli­fo­wa­nia wałów kor­bo­wych z inno­wa­cyj­nym sta­no­wi­skiem kontrolnym”. 
 3. Wnio­sek.
  Tytuł projektu:
  „Inno­wa­cyj­na tech­no­lo­gia obrób­ki wałów kor­bo­wych do sprężarek”.
 4. Wnio­sek.
  Tytuł projektu:
  „Inno­wa­cyj­na obrób­ka deta­li-wyro­bów dla odbior­ców zagranicznych”.

 

PROGRAM REGIONALNY