Fabryka Osprzętu Samochodowego "POLMO" Łódź S.A.

Dotacje

Unia dla przedsiębiorczych 
OTRZYMANE DOTACJE:

I. Pro­gramy przed­ak­ce­syjne PHARE

 1. Dota­cja „Wstęp do jako­ści”.
  PL0003.07 Kra­jowy pro­gram roz­woju MSPPL 0003.07.05–01-10–0203
 2. PHARE 2002 Fun­dusz dota­cji Inwe­sty­cyj­nych PL 01.06.09.02–1/5–0016
  Tytuł pro­jektu: „Moder­ni­za­cja FOS POLMO Łódź S.A.”
 3. PHARE 2002 Regio­nalny Pro­gram wspar­cia MŚP 2002/000–580-06.05–04-05.0024
  Tytuł pro­jektu: „POLMO — Inno­wa­cja w informatyce”.
 4. PHARE 2003 –2003/004–379/05.02/01–02/05/0098 Kra­jowy
  tytuł pro­jektu: „POLMO — Moder­ni­za­cja parku infor­ma­tycz­nego i maszynowego”
 5. PHARE 2003/004–379/05.04/04/04.0096 Regio­nalny
  Tytuł pro­jektu: „Moder­ni­za­cja parku informatycznego”.

II. Sek­to­rowy Pro­gram Ope­ra­cyjny dzia­ła­nie 2.3. „ Wzrost kon­ku­ren­cyj­no­ści MŚP poprzez inwestycje”.

 1. Wnio­sek.
  Tytuł pro­jektu:
  POLMO — Roz­wój linii pro­duk­cyj­nej do obróbki wałów kor­bo­wych dla firm Knorr i Wabco” Nr umowy SPOWKP/2.3/1/10/136
 2. Wnio­sek.
  Tytuł pro­jektu:
  POLMO — Nowa linia pro­duk­cyjna do pro­duk­cji obu­dów tur­bo­sprę­ża­rek” Nr. umowy SPOWKP/2.3/1/10/137
 3. Wnio­sek.
  Tytuł pro­jektu:
  POLMO — Wdro­że­nie tech­no­lo­gii azo­to­wa­nia pla­zmo­wego wałów kor­bo­wych” Nr. umowy SPOWKP/2.3/3/10/01313
 4. Wnio­sek.
  Tytuł pro­jektu:
  POLMOMODERNIZACJA ( pro­ce­sowo – pro­duk­towa ) LINII OBRÓBCZYCH DO PRODUKCJI WAŁÓW KORBOWYCH” Nr umowy SPOWKP/2.3/4/10/2768

III. Regio­nalny Pro­gram Ope­ra­cyjny woje­wódz­twa łódz­kiego na lata 2007–2013. Oś prio­ry­te­towa III: Gospo­darka, inno­wa­cyj­ność, przed­się­bior­czość dzia­ła­nie 3.2.

 1. Wnio­sek.
  Tytuł pro­jektu:
  „Inno­wa­cyjna tech­no­lo­gia wytwa­rza­nia obu­dów tur­bo­sprę­ża­rek i ele­men­tów sprę­ża­rek w Fir­mie FOS POLMO Łódź S.A”.
 2. Wnio­sek.
  Tytuł pro­jektu:
  „Gniazdo szli­fie­rek do szli­fo­wa­nia wałów kor­bo­wych z inno­wa­cyj­nym sta­no­wi­skiem kontrolnym”. 
 3. Wnio­sek.
  Tytuł pro­jektu:
  „Inno­wa­cyjna tech­no­lo­gia obróbki wałów kor­bo­wych do sprężarek”.
 4. Wnio­sek.
  Tytuł pro­jektu:
  „Inno­wa­cyjna obróbka detali-wyrobów dla odbior­ców zagranicznych”.

 

PROGRAM REGIONALNY