Fabryka Osprzętu Samochodowego "POLMO" Łódź S.A.

Instrukcja

 

INSTRUKCJA  ZDALNEGO  UCZESTNICTWA  W  WALNYM  ZGROMADZENIU  SPÓŁKI

Warun­ki jakie winien speł­nić akcjo­na­riusz, któ­ry chce uczest­ni­czyć w Wal­nym Zgro­ma­dze­niu Spół­ki za pomo­cą środ­ków komu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej zosta­ły opi­sa­ne poniżej.

Wyma­ga­nia formalne:

Nale­ży poin­for­mo­wać Spół­kę na adres mailo­wy: polmo@polmo-lodz.com.pl  na co naj­mniej 7 (sie­dem) dni przed ter­mi­nem Wal­ne­go Zgro­ma­dze­nia o zamia­rze udzia­łu w nim przy wyko­rzy­sta­niu środ­ków komu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej.  Akcjo­na­riusz winien podać dane kon­tak­to­we tj. adres mailo­wy oraz nr tele­fo­nu, pozwa­la­ją­ce komu­ni­ko­wać się z nim we wszyst­kich spra­wach doty­czą­cych Wal­ne­go Zgromadzenia.

Wyma­ga­nia techniczne:

Zapew­nie­nie sta­bil­ne­go połą­cze­nia z Inter­ne­tem o prze­pu­sto­wo­ści umoż­li­wia­ją­cej trans­mi­sję audio/video na żywo.

Zain­sta­lo­wa­nie na kom­pu­te­rze sta­cjo­nar­nym, lap­to­pie, table­cie  naj­now­szej wer­sji prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej Chro­me fir­my Google lub naj­now­szej wer­sji prze­glą­dar­ki Fire­Fox nale­żą­cej do orga­ni­za­cji Mozil­la. Moż­li­we jest rów­nież uży­cie apli­ka­cji mobil­nej MEET prze­zna­czo­nej dla smart­fo­nów i tabletów.

Do zdal­ne­go uczest­nic­twa w wal­nym Zgro­ma­dze­niu za pomo­cą środ­ków komu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej zosta­nie uży­ta apli­ka­cji MEET ( na urzą­dze­niach mobil­nych) lub śro­do­wi­sko MEET przy komu­ni­ka­cji za pomo­cą prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej.  Apli­ka­cja MEET oraz śro­do­wi­sko MEET są pro­duk­ta­mi  fir­my Google.

Peł­ne warun­ki tech­nicz­ne uży­cia apli­ka­cji MEET lub komu­ni­ka­cji za pomo­cą prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej są poda­ne pod inter­ne­to­wym adre­sem: https://support.google.com/meet/answer/7317473?authuser=0  .

Instruk­cja postępowania:

  1. Zdal­ne­mu użyt­kow­ni­ko­wi na 15 ( pięt­na­ście) minut przed obra­da­mi WZA zosta­nie prze­sła­ny  link oraz  kod umoż­li­wia­ją­cy uczest­nic­two w WZA.
  2. W przy­pad­ku uczest­ni­cze­nia w WZA nale­ży wywo­łać stro­nę pod adre­sem: https://meet.google.com/   a następ­nie w  pole  „Wpisz kod lub link” nale­ży w wkle­ić poda­ny link.
  3. W przy­pad­ku uczest­ni­cze­nia w WZA za pomo­cą apli­ka­cji mobil­nej (MEET) w polu kod nale­ży wprowadzić/wkleić prze­sła­ny mailem kod.
  4. Komu­ni­ka­ty i infor­ma­cje wyświe­tla­ne w prze­glą­dar­ce lub apli­ka­cji mobil­nej pokie­ru­ją dal­szy­mi dzia­ła­nia­mi użytkownika.