Fabryka Osprzętu Samochodowego "POLMO" Łódź S.A.

Instrukcja

 

INSTRUKCJA  ZDALNEGO  UCZESTNICTWA  W  WALNYM  ZGROMADZENIU  SPÓŁKI. 

Warunki jakie winien speł­nić akcjo­na­riusz, który chce uczest­ni­czyć w Wal­nym Zgro­ma­dze­niu Spółki za pomocą środ­ków komu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej zostały opi­sane poniżej.

Wyma­ga­nia formalne:

Należy poin­for­mo­wać Spółkę na adres mailowy: polmo@polmo-lodz.com.pl  na co naj­mniej 7 (sie­dem) dni przed ter­mi­nem Wal­nego Zgro­ma­dze­nia o zamia­rze udziału w nim przy wyko­rzy­sta­niu środ­ków komu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej.  Akcjo­na­riusz winien podać dane kon­tak­towe tj. adres mailowy oraz nr tele­fonu, pozwa­la­jące komu­ni­ko­wać się z nim we wszyst­kich spra­wach doty­czą­cych Wal­nego Zgromadzenia.

Wyma­ga­nia techniczne:

Zapew­nie­nie sta­bil­nego połą­cze­nia z Inter­ne­tem o prze­pu­sto­wo­ści umoż­li­wia­ją­cej trans­mi­sję audio/video na żywo.

Zain­sta­lo­wa­nie na kom­pu­te­rze sta­cjo­nar­nym, lap­to­pie, table­cie  naj­now­szej wer­sji prze­glą­darki inter­ne­to­wej Chrome firmy Google lub naj­now­szej wer­sji prze­glą­darki Fire­Fox nale­żą­cej do orga­ni­za­cji Mozilla. Moż­liwe jest rów­nież uży­cie apli­ka­cji mobil­nej MEET prze­zna­czo­nej dla smart­fo­nów i tabletów.

Do zdal­nego uczest­nic­twa w wal­nym Zgro­ma­dze­niu za pomocą środ­ków komu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej zosta­nie użyta apli­ka­cji MEET ( na urzą­dze­niach mobil­nych) lub śro­do­wi­sko MEET przy komu­ni­ka­cji za pomocą prze­glą­darki inter­ne­to­wej.  Apli­ka­cja MEET oraz śro­do­wi­sko MEET są pro­duk­tami  firmy Google.

Pełne warunki tech­niczne uży­cia apli­ka­cji MEET lub komu­ni­ka­cji za pomocą prze­glą­darki inter­ne­to­wej są podane pod inter­ne­to­wym adre­sem: https://support.google.com/meet/answer/7317473?authuser=0  .

Instruk­cja postępowania:

  1. Zdal­nemu użyt­kow­ni­kowi na 15 ( pięt­na­ście) minut przed obra­dami WZA zosta­nie prze­słany  link oraz  kod umoż­li­wia­jący uczest­nic­two w WZA.
  2. W przy­padku uczest­ni­cze­nia w WZA należy wywo­łać stronę pod adre­sem: https://meet.google.com/   a następ­nie w  pole  „Wpisz kod lub link” należy w wkleić podany link.
  3. W przy­padku uczest­ni­cze­nia w WZA za pomocą apli­ka­cji mobil­nej (MEET) w polu kod należy wprowadzić/wkleić prze­słany mailem kod.
  4. Komu­ni­katy i infor­ma­cje wyświe­tlane w prze­glą­darce lub apli­ka­cji mobil­nej pokie­rują dal­szymi dzia­ła­niami użytkownika.