Fabryka Osprzętu Samochodowego "POLMO" Łódź S.A.

Rekrutacja

FOS „Polmo” Łódź S.A. od wie­lu lat jest liczą­cym się przed­się­bior­stwem w bran­ży moto­ry­za­cyj­nej, sły­ną­cym z naj­wyż­szej jako­ści pro­duk­tów. Swo­ją sil­ną pozy­cję zawdzię­cza przede wszyst­kim wyszko­lo­nej i pro­fe­sjo­nal­nej kadrze pracowniczej.

Jeste­śmy otwar­ci na współ­pra­cę, przede wszyst­kim z oso­ba­mi o wyso­kich umie­jęt­no­ściach tech­nicz­nych i upraw­nie­niach do obsłu­gi maszyn produkcyjnych.

Naszym pra­cow­ni­kom oferujemy:

  • moż­li­wość roz­wo­ju w sta­bil­nej i roz­wi­ja­ją­cej się firmie,
  • przej­rzy­ste warun­ki zatrudnienia,
  • ofer­tę socjal­ną i szkoleniową.

Kon­takt w spra­wie rekru­ta­cji: kadry@polmo-lodz.com.pl