Fabryka Osprzętu Samochodowego "POLMO" Łódź S.A.

Strategia

Misja FOS „Polmo” Łódź S.A.

Roz­wi­ja­jąc myśl tech­nicz­ną pro­du­ku­je­my i ofe­ru­je­my naj­wyż­szej jako­ści wyro­by, przy­no­sząc satys­fak­cję klien­tom, pra­cow­ni­kom i właścicielom.

Misja nasze­go przed­się­bior­stwa o ugrun­to­wa­nej pozy­cji na ryn­ku opar­ta jest na wie­lo­let­nim doświad­cze­niu, ale zakła­da rów­nież dal­szy dyna­micz­ny roz­wój. Poprzez cią­głe dosko­na­le­nie naszej ofer­ty chce­my zapew­nić peł­ną satys­fak­cję odbior­com naszych produktów.

Dla­te­go obec­na stra­te­gia naszej fir­my obej­mu­je:

 • kolej­ne inwe­sty­cje w nowe tech­no­lo­gie i moder­ni­za­cje par­ku maszynowego,
 • cią­głe uspraw­nia­nie pro­ce­su produkcji,
 • dal­szą dywer­sy­fi­ka­cje pro­duk­to­wą, pozy­ski­wa­nie nowych klien­tów z całe­go świata.

Wycho­dzi­my naprze­ciw wyma­ga­niom klien­tów na róż­nych płasz­czy­znach, m.in. poprzez:

 • wyso­ką jakość tech­nicz­ną pro­duk­tów i innowacyjność,
 • bez­pie­czeń­stwo i este­ty­kę produktu,
 • kon­ku­ren­cyj­ną cenę,
 • ter­mi­no­wość i pew­ność dostaw,
 • ela­stycz­ność wobec potrzeb klienta,
 • bez­pie­czeń­stwo produktu,
 • gwa­ran­cję i serwis,
 • miłą obsłu­gę.