Fabryka Osprzętu Samochodowego "POLMO" Łódź S.A.

Strategia

Misja FOS „Polmo” Łódź S.A.

Roz­wi­ja­jąc myśl tech­niczną pro­du­ku­jemy i ofe­ru­jemy naj­wyż­szej jako­ści wyroby, przy­no­sząc satys­fak­cję klien­tom, pra­cow­ni­kom i właścicielom.

Misja naszego przed­się­bior­stwa o ugrun­to­wa­nej pozy­cji na rynku oparta jest na wie­lo­let­nim doświad­cze­niu, ale zakłada rów­nież dal­szy dyna­miczny roz­wój. Poprzez cią­głe dosko­na­le­nie naszej oferty chcemy zapew­nić pełną satys­fak­cję odbior­com naszych produktów.

Dla­tego obecna stra­te­gia naszej firmy obej­muje:

 • kolejne inwe­sty­cje w nowe tech­no­lo­gie i moder­ni­za­cje parku maszynowego,
 • cią­głe uspraw­nia­nie pro­cesu produkcji,
 • dal­szą dywer­sy­fi­ka­cje pro­duk­tową, pozy­ski­wa­nie nowych klien­tów z całego świata.

Wycho­dzimy naprze­ciw wyma­ga­niom klien­tów na róż­nych płasz­czy­znach, m.in. poprzez:

 • wysoką jakość tech­niczną pro­duk­tów i innowacyjność,
 • bez­pie­czeń­stwo i este­tykę produktu,
 • kon­ku­ren­cyjną cenę,
 • ter­mi­no­wość i pew­ność dostaw,
 • ela­stycz­ność wobec potrzeb klienta,
 • bez­pie­czeń­stwo produktu,
 • gwa­ran­cję i serwis,
 • miłą obsługę.