Fabryka Osprzętu Samochodowego "POLMO" Łódź S.A.

Kim jesteśmy?

Od ponad 40 lat jeste­śmy naj­więk­szym w Pol­sce pro­du­cen­tem sprę­ża­rek do pneu­ma­tycz­nych ukła­dów hamul­co­wych sto­so­wa­nych w samo­cho­dach cię­ża­ro­wych, auto­bu­sach i cią­gni­kach rol­ni­czych. Histo­ria nasze­go zakła­du się­ga jed­nak roku 1908. Osprzęt samo­cho­do­wy pro­du­ku­je­my nato­miast od 1929 r. Do koń­ca 1999 r pro­du­ko­wa­li­śmy tak­że gaź­ni­ki i pom­py pali­wo­we. Pro­duk­cja ta zosta­ła prze­ka­za­na do innych firm i w związ­ku z tym od maja 2000 r. spe­cja­li­zu­je­my się w pro­duk­cji kom­plet­nych sprę­ża­rek ich kom­po­nen­tów oraz czę­ści zamiennych.

Nasza pro­duk­cja prze­zna­czo­na jest zarów­no na rynek pier­wot­ny jak i wtórny.
Ze wzglę­du na swo­ja uni­wer­sal­ność pro­du­ko­wa­ne u nas sprę­żar­ki mają zastosowanie
w samo­cho­dach cię­ża­ro­wych, auto­bu­sach i cią­gni­kach rol­ni­czych róż­nych marek. Histo­rycz­nie zaopa­try­wa­li­śmy cały prze­mysł samo­cho­do­wy w Pol­sce, współ­pra­cu­jąc z pro­du­cen­ta­mi samo­cho­dów cię­ża­ro­wych, cią­gni­ków auto­bu­sów oraz silników.

Od lat współ­pra­cu­je­my rów­nież z klien­ta­mi zagra­nicz­ny­mi i dzię­ki temu dzi­siaj więk­szość swo­jej pro­duk­cji eks­por­tu­je­my. Jeste­śmy zna­czą­cy­mi dostaw­ca­mi do naj­więk­szych pro­du­cen­tów ukła­dów hamul­co­wych takich jak WABCO, KNORR, HALDEX.

Nasz park maszy­no­wy oraz nowo­cze­sna baza pomia­ro­wa pozwa­la­ją obra­biać takie deta­le jak:

  • wały kor­bo­we z odku­wek sta­lo­wych i odle­wów żeliwnych,
  • obu­do­wy z żeli­wa i sto­pów aluminium ,
  • pły­ty zawo­ro­we chło­dzo­ne powie­trzem i wodą ,
  • kor­bo­wo­dy ze sto­pów aluminium ,
  • cylin­dry żeliw­ne z hono­wa­niem Plateau .

Posia­da­my rów­nież wła­sny Dział Roz­wo­ju oraz Badań umoż­li­wia­ją­cy nam podej­mo­wa­nie nowych zadań.

W ostat­nich latach roz­sze­rzy­li­śmy asor­ty­ment wyro­bów o pro­duk­cję obu­dów do tur­bo­sprę­ża­rek dla Borg War­ner Tur­bo Systems.

Korzy­sta­jąc z wła­snych wie­lo­let­nich doświad­czeń w dzie­dzi­nie pro­duk­cji sprę­ża­rek roz­sze­rzy­li­śmy naszą dzia­łal­ność o pro­jek­to­wa­nie i kom­ple­ta­cję ukła­dów hamul­co­wych mon­to­wa­nych na takich cią­gni­kach jak :

  • FARMTRAC
  • KUBOTA
  • FARMER