Fabryka Osprzętu Samochodowego "POLMO" Łódź S.A.

Pressroom

Pol­ski­Prze­mysł”

Nowa­tor­ski Maga­zyn Przemysłowy

Bez spraw­nych hamul­ców nie ma bez­piecz­nej jazdy

Autor:  Data: 10 wrze­śnia 2014
Kate­go­ria: Prze­mysł Motoryzacyjny
 
FOS Polmo Łódź SA to naj­więk­szy w Pol­sce i liczą­cy się na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej pro­du­cent sprę­ża­rek do pneu­ma­tycz­nych ukła­dów hamul­co­wych, któ­re sto­so­wa­ne są w samo­cho­dach cię­ża­ro­wych, auto­bu­sach i cią­gni­kach rol­ni­czych. Fir­ma ma boga­te doświad­cze­nie w pro­duk­cji osprzę­tu samo­cho­do­we­go, cze­go naj­lep­szym dowo­dem jest fakt, że histo­ria fir­my się­ga roku 1908. Spe­cjal­no­ścią fir­my są kom­plet­ne sprę­żar­ki, kom­po­nen­ty do sprę­ża­rek oraz czę­ści zamien­ne. Fir­ma pro­du­ku­je rów­nież obu­do­wy do tur­bo­sprę­ża­rek oraz jest dostaw­cą kom­plet­nych ukła­dów hamul­co­wych mon­to­wa­nych na cią­gni­kach rol­ni­czych. Naszym roz­mów­cą jest Andrzej Jani­szew­ski, dyrek­tor han­dlo­wy i czło­nek zarzą­du firmy.
Bez spraw­nych hamul­ców nie ma bez­piecz­nej jaz­dy, a wasza fir­ma spe­cja­li­zu­je się w pro­duk­cji pneu­ma­tycz­nych ukła­dów hamul­co­wych. Pro­szę scha­rak­te­ry­zo­wać fir­mę pod tym kątem.

Ory­gi­nał arty­ku­łu PDF


EUROPEAN BUSINESS JOURNAL 

Polmo” Łódź S.A. Inte­rview with Andrzej Jani­szew­ski, com­mer­cial director.

When and by whom was the com­pa­ny founded?

The com­pa­ny was foun­ded at the begin­ning of the 20th cen­tu­ry. The histo­ry dates back to the com­pa­ny FERRUM, esta­bli­shed in 1908. In 1929 it star­ted to pro­du­ce car acces­so­ries, motor­cyc­les and pla­ne engi­nes. In 1945 a sta­te-owned com­pa­ny was for­med, which was the pre­cur­sor of the pre­sent, pri­va­te com-pany FOS Polmo.

How did the esta­bli­sh­ment of the com­pa­ny come abo­ut? What gap in the mar­ket did the com­pa­ny want to fill at that time? Was the­re a per­so­nal reason for the foun­ding of the company?

After the Second World War, the sta­te-owned com­pa­ny star­ted to pro­du­ce for the eco­no-my, which was ruined by the war but at the same time star­ted to deve­lop rapi­dly. Our com­pa­ny, at the time cal­led Wytwór­nia Sprzę­tu Mecha­nicz­ne­go (Mecha­ni­cal Equ­ip-ment Manu­fac­to­ry), pro­du­ced sta­tio­na­ry engi­nes. As the coun­try was deve­lo­ping, we expan­ded our pro­duct ran­ge for the goods that were needed on the mar­ket, such as dif­fe­rent parts for pas­sen­ger cars, trucks, buses and trac-tors.

Ory­gi­nał arty­ku­łu PDF


Gaze­ta Praw­na — 11 listo­pa­da 2007 

Gazeta prawna — Zwycięzca

Fabry­ka Osprzę­tu Samo­cho­do­we­go POLMO z Łodzi

W kate­go­rii Inno­wa­cyj­ny pro­dukt ZA PROJEKT:

Roz­wój linii pro­duk­cyj­nej do obrób­ki wałów kor­bo­wych sprę­ża­rek, nowa linia pro­duk­cyj­na obu­dów tur­bo­sprę­ża­rek, wdro­że­nie tech­no­lo­gii azo­to­wa­nia pla­zmo­we­go walów korbowych.

WARTOŚĆ DOTACJI: 2,1 mln zł

Ory­gi­nał arty­ku­łu PDF


Gaze­ta Wybor­cza — 25 maj 2007

Najlepsze firmy z Łodzi

Lide­ra­mi Nowo­cze­snych Tech­no­lo­gii 2007 zosta­ły Bosch, Polmo oraz Makolab

W tym roku kon­kurs nabrał rumień­ców. Zgło­si­ły się wyjąt­ko­wo inte­re­su­ją­ce fir­my — oce­nia Krzysz­tof Apo­stol­l­dis, prze­wod­ni­czą­cy kapi­tu­ły kon­kur­su. — Gra­tu­la­cje nale­żą się nie tyl­ko zwy­cięz­com, ale wszyst­kim nomi­no­wa­nym. Kon­kurs ma na celu pro­mo­cję hasła „Łódź Nowo­cze­snych Tech­no­lo­gii”. Jak to osią­gnąć? Recep­tą na suk­ces ma być roz­wój przed­się­bior­czo­ści, kre­owa­nie pozy­tyw­ne­go wize­run­ku mia­sta oraz zachę­ca­nie nowych firm do inwe­sto­wa­nia w Łodzi. Na nagro­dy w kon­kur­sie mogą liczyć te z nich, któ­re sto­su­ją inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nia oraz prze­strze­ga­ją etycz­nych zasad.

Tego­rocz­ni lau­re­aci otrzy­ma­li tytuł Lide­ra Nowych Tech­no­lo­gii 2007 oraz Sta­tu­et­kę Pre­zy­den­ta Mia­sta Łodzi.

Zwy­cięz­cy:

  • Małe przed­się­bior­stwa- Mako­lab M. i K. S. J. Nowo­cze­sna i dyna­micz­nie roz­wi­ja­ją­ca się fir­ma infor­ma­tycz­na. Głów­ne obsza­ry dzia­ła­nia to: two­rze­nie i wdra­ża­nie opro­gra­mo­wa­nia, stro­ny WWW, pre­zen­ta­cje mul­ti­me­dial­ne i poli­gra­fia. Przed­się­bior­stwo zatrud­nia 34 oso­by. W Mako­lab opra­co­wa­no rów­nież m.in. ren­de­ring budyn­ków daw­nej fabry­ki Sche­ible­ra, ani­ma­cje mul­ti­me­dial­ne dla Abso­lut Vod­ka oraz witry­ny euro­pej­skich por­ta­li Renault czy Manu­fak­tu­ry. Nomi­no­wa­ni do nagro­dy. ATM Servi­ce Sp. z o.o. oraz Tri­co­med S.A.
  • Śred­nie przed­się­bior­stwo — Fabry­ka Osprzę­tu Samo­cho­do­we­go POLMO Łódź S .A. Naj­więk­szy w Pol­sce pro­du­cent sprę­ża­rek do pneu­ma­tycz­nych ukła­dów hamul­co­wych sto­so­wa­nych w samo­cho­dach cię­ża­ro­wych, auto­bu­sach i cią­gni­kach. Wśród odbior­ców fir­my są naj­więk­si pro­du­cen­ci ukła­dów hamul­co­wych, m.in. Wab­co, Knorr, Hal­dex. Nomi­no­wa­ni: Aflo­farm Fabry­ka Leków Sp. z o.o. oraz LSI Softwa­re SA
  • Duże przed­się­bior­stwo BSH Sprzęt Gospo­dar­stwa Domo­we­go Sp.z o.o.Firma otwo­rzy­ła w kwiet­niu w Łodzi Cen­trum lnży­nier­skie i Labo­ra­to­rium Roz­wo­ju oraz Cen­trum Usług lnfor­ma­tycz­nych. Oby­dwa cen­tra ulo­ko­wa­no przy fabry­ce susza­rek do ubrań przy ul. Wedma­no­wej w Łodzi. Umie­jęt­no­ści pol­skich spe­cja­li­stów mają być wyko­rzy­sta­ne przy pro­jek­to­wa­niu i pro­duk­cji urzą­dzeń, eks­por­to­wa­nych póź­niej na cały świat. Produkty,które zapro­jek­tu­je cen­tra­la fir­my w Ber­li­nie, będą testo­wa­ne i uspraw­nia­ne w Łodzi. Nomi­no­wa­ni: AMG.net S.A. oraz ZTK Teo­fi­lów S.A.© PIOTR ANUSZCZYK

Ory­gi­nał arty­ku­łu PDF


Dzien­nik Łódz­ki — GOSPODARKA 23 listo­pa­da 2005 

Dotacja — jak to łatwo powiedzieć

- Teraz będzie łatwiej o unij­ne pie­nią­dze — mniej for­mal­no­ści i mniej załącz­ni­ków — zapo­wia­da Paweł Żurom­ski, pre­zes Łódz­kiej Agen­cji Roz­wo­ju Regionalnego

Male i śred­nie przed­się­bior­stwa z regio­nu łódz­kie­go zaczy­na­ją otrzy­my­wać z Unii upra­gnio­ne pie­nią­dze na inwe­sty­cje, któ­re mają słu­żyć wzro­sto­wi kon­ku­ren­cyj­no­ści. 0 tym, ze nie jest to takie pro­ste, prze­ko­nu­ją, dane: z 1354 zło­żo­nych wnio­sków, umo­wy na dota­cje pod­pi­sa­ło tyl­ko 139 firm, a tyl­ko nie­licz­ne docze­ka­ły się prze­le­wów na kon­to. — Naj­więk­szym pro­ble­mem jest okres ocze­ki­wa­nia na wypła­ce­nie dota­cji — mówi Michał Maty­siak, któ­ry pro­wa­dzi w Łodzi rodzi­mą fir­mę Glass, zaj­mu­ją­cą się deko­ra­cyj­ną obrób­ką szkła. Zatrud­nia­ją­cy 14 osób zakład dostał 54 tys. zł na kom­pu­te­ro­we ste­ro­wa­nie obrób­ka, szkła. Fabry­ka Osprzę­tu Samo­cho­do­we­go POLMO z Łodzi, spół­ka pra­cow­ni­cza zatrud­nia­ją­ca 224 oso­by, ma pod­pi­sa­ne trzy umo­wy na dota­cje war­to­ści 2 mln zł i cze­ka na czwar­tą, war­tą kolej­ny milion. — Kupi­li­śmy nowe maszy­ny do pro­duk­cji ele­men­tów hamul­co­wych — mówi Andrzej Jani­szew­ski, dyrek­tor han­dlo­wy. — Musi­my być kon­ku­ren­cyj­ni, 80 proc. naszej pro­duk­cji sta­no­wi eks­port. Fabry­ka Osprzę­tu Samo­cho­do­we­go POLMO z Łodzi za pie­nią­dze z Unii kupi­ła maszy­ny do pro­duk­cji ele­men­tów hamulcowych.

Fir­ma far­ma­ceu­tycz­na Emo-Farm z Ksa­we­ro­wa, gdzie pra­cu­je oko­ło 70 osób, już dosta­ła na kon­to 60 tys. zl, co pozwo­li­ło na sfi­nan­so­wa­nie w 45 pro­cen­tach urzą­dzeń labo­ra­to­ryj­nych. — W grud­niu skła­da­my następ­ny wnio­sek o dota­cje — zapo­wia­da Ani­ta Pazia, asy­stent dyrek­to­ra. Wal­ki o unij­ne pie­nią­dze nauczy­li się tak­że w Metal­bu­dzie w Rawie Mazo­wiec­kiej, dużej, zatrud­nia­ją­cej pra­wie 240 osób fir­mie, któ­ra pro­du­ku­je urzą­dze­nia do prze­twór­stwa spo­żyw­cze­go. — Zaku­pi­li­śmy już maszy­ny, zło­ży­li­śmy roz­li­cze­nie, teraz cze­ka­my aż wpły­nie dota­cja — mówi dyrek­tor Andrzej Plew­ko. — W przy­szło­ści chce­my zmie­nić cały sys­tem infor­ma­tycz­ny. Metal­bud ma dostać mak­sy­mal­ną dota­cję ‑1 mln 250 tys. zł. Łódz­ka Agen­cja Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go będzie przyj­mo­wać wnio­ski w kolej­nej, czwar­tej już run­dzie pro­gra­mu wzro­stu kon­ku­ren­cyj­no­ści przed­się­biorstw. — Tym razem będzie mniej for­mal­no­ści i mniej załącz­ni­ków — zapo­wia­da Paweł Żurom­ski, pre­zes LARR. Dota­cja na inwe­sty­cje zwią­za­ne z pod­no­sze­niem kon­ku­ren­cyj­no­ści wyno­si od 10 tysię­cy do 1 mln 250 tys. zło­tych. (sow)

Ory­gi­nał arty­ku­łu PDF


Manufac­tu­ring Jour­nal Maga­zi­ne — manufacturing-journal.net

Współpracując z największymi — Polmo Łódź

Link do ory­gi­na­łu artykułu.