Fabryka Osprzętu Samochodowego "POLMO" Łódź S.A.

Pressroom

„Pol­ski­Prze­mysł”

Nowa­tor­ski Maga­zyn Przemysłowy

Bez spraw­nych hamul­ców nie ma bez­piecz­nej jazdy

Autor:  Data: 10 wrze­śnia 2014
Kate­go­ria: Prze­mysł Motoryzacyjny
 
FOS Polmo Łódź SA to naj­więk­szy w Pol­sce i liczący się na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej pro­du­cent sprę­ża­rek do pneu­ma­tycz­nych ukła­dów hamul­co­wych, które sto­so­wane są w samo­cho­dach cię­ża­ro­wych, auto­bu­sach i cią­gni­kach rol­ni­czych. Firma ma bogate doświad­cze­nie w pro­duk­cji osprzętu samo­cho­do­wego, czego naj­lep­szym dowo­dem jest fakt, że histo­ria firmy sięga roku 1908. Spe­cjal­no­ścią firmy są kom­pletne sprę­żarki, kom­po­nenty do sprę­ża­rek oraz czę­ści zamienne. Firma pro­du­kuje rów­nież obu­dowy do tur­bo­sprę­ża­rek oraz jest dostawcą kom­plet­nych ukła­dów hamul­co­wych mon­to­wa­nych na cią­gni­kach rol­ni­czych. Naszym roz­mówcą jest Andrzej Jani­szew­ski, dyrek­tor han­dlowy i czło­nek zarządu firmy.
Bez spraw­nych hamul­ców nie ma bez­piecz­nej jazdy, a wasza firma spe­cja­li­zuje się w pro­duk­cji pneu­ma­tycz­nych ukła­dów hamul­co­wych. Pro­szę scha­rak­te­ry­zo­wać firmę pod tym kątem.

Ory­gi­nał arty­kułu PDF


EUROPEAN BUSINESS JOURNAL 

Polmo” Łódź S.A. Inte­rview with Andrzej Jani­szew­ski, com­mer­cial director.

When and by whom was the com­pany founded?

The com­pany was foun­ded at the begin­ning of the 20th cen­tury. The history dates back to the com­pany FERRUM, esta­bli­shed in 1908. In 1929 it star­ted to pro­duce car acces­so­ries, motor­cyc­les and plane engi­nes. In 1945 a state-owned com­pany was for­med, which was the pre­cur­sor of the pre­sent, pri­vate com-pany FOS Polmo.

How did the esta­bli­sh­ment of the com­pany come about? What gap in the mar­ket did the com­pany want to fill at that time? Was there a per­so­nal reason for the foun­ding of the company?

After the Second World War, the state-owned com­pany star­ted to pro­duce for the econo-my, which was ruined by the war but at the same time star­ted to deve­lop rapi­dly. Our com­pany, at the time cal­led Wytwór­nia Sprzętu Mecha­nicz­nego (Mecha­ni­cal Equip-ment Manu­fac­tory), pro­du­ced sta­tio­nary engi­nes. As the coun­try was deve­lo­ping, we expan­ded our pro­duct range for the goods that were needed on the mar­ket, such as dif­fe­rent parts for pas­sen­ger cars, trucks, buses and trac-tors.

Ory­gi­nał arty­kułu PDF


Gazeta Prawna — 11 listo­pada 2007

Gazeta prawna — Zwycięzca

Fabryka Osprzętu Samo­cho­do­wego POLMO z Łodzi

W kate­go­rii Inno­wa­cyjny pro­dukt ZA PROJEKT:

Roz­wój linii pro­duk­cyj­nej do obróbki wałów kor­bo­wych sprę­ża­rek, nowa linia pro­duk­cyjna obu­dów tur­bo­sprę­ża­rek, wdro­że­nie tech­no­lo­gii azo­to­wa­nia pla­zmo­wego walów korbowych.

WARTOŚĆ DOTACJI: 2,1 mln zł

Ory­gi­nał arty­kułu PDF


Gazeta Wybor­cza — 25 maj 2007

Naj­lep­sze firmy z Łodzi

Lide­rami Nowo­cze­snych Tech­no­lo­gii 2007 zostały Bosch, Polmo oraz Makolab

W tym roku kon­kurs nabrał rumień­ców. Zgło­siły się wyjąt­kowo inte­re­su­jące firmy — oce­nia Krzysz­tof Apo­stol­l­dis, prze­wod­ni­czący kapi­tuły kon­kursu. — Gra­tu­la­cje należą się nie tylko zwy­cięz­com, ale wszyst­kim nomi­no­wa­nym. Kon­kurs ma na celu pro­mo­cję hasła „Łódź Nowo­cze­snych Tech­no­lo­gii”. Jak to osią­gnąć? Receptą na suk­ces ma być roz­wój przed­się­bior­czo­ści, kre­owa­nie pozy­tyw­nego wize­runku mia­sta oraz zachę­ca­nie nowych firm do inwe­sto­wa­nia w Łodzi. Na nagrody w kon­kur­sie mogą liczyć te z nich, które sto­sują inno­wa­cyjne roz­wią­za­nia oraz prze­strze­gają etycz­nych zasad.

Tego­roczni lau­re­aci otrzy­mali tytuł Lidera Nowych Tech­no­lo­gii 2007 oraz Sta­tu­etkę Pre­zy­denta Mia­sta Łodzi.

Zwy­cięzcy:

  • Małe przed­się­bior­stwa– Mako­lab M. i K. S. J. Nowo­cze­sna i dyna­micz­nie roz­wi­ja­jąca się firma infor­ma­tyczna. Główne obszary dzia­ła­nia to: two­rze­nie i wdra­ża­nie opro­gra­mo­wa­nia, strony WWW, pre­zen­ta­cje mul­ti­me­dialne i poli­gra­fia. Przed­się­bior­stwo zatrud­nia 34 osoby. W Mako­lab opra­co­wano rów­nież m.in. ren­de­ring budyn­ków daw­nej fabryki Sche­iblera, ani­ma­cje mul­ti­me­dialne dla Abso­lut Vodka oraz witryny euro­pej­skich por­tali Renault czy Manu­fak­tury. Nomi­no­wani do nagrody. ATM Service Sp. z o.o. oraz Tri­co­med S.A.
  • Śred­nie przed­się­bior­stwo — Fabryka Osprzętu Samo­cho­do­wego POLMO Łódź S .A. Naj­więk­szy w Pol­sce pro­du­cent sprę­ża­rek do pneu­ma­tycz­nych ukła­dów hamul­co­wych sto­so­wa­nych w samo­cho­dach cię­ża­ro­wych, auto­bu­sach i cią­gni­kach. Wśród odbior­ców firmy są naj­więksi pro­du­cenci ukła­dów hamul­co­wych, m.in. Wabco, Knorr, Hal­dex. Nomi­no­wani: Aflo­farm Fabryka Leków Sp. z o.o. oraz LSI Software SA
  • Duże przed­się­bior­stwo BSH Sprzęt Gospo­dar­stwa Domo­wego Sp.z o.o.Firma otwo­rzyła w kwiet­niu w Łodzi Cen­trum lnży­nier­skie i Labo­ra­to­rium Roz­woju oraz Cen­trum Usług lnfor­ma­tycz­nych. Oby­dwa cen­tra ulo­ko­wano przy fabryce susza­rek do ubrań przy ul. Wedma­no­wej w Łodzi. Umie­jęt­no­ści pol­skich spe­cja­li­stów mają być wyko­rzy­stane przy pro­jek­to­wa­niu i pro­duk­cji urzą­dzeń, eks­por­to­wa­nych póź­niej na cały świat. Produkty,które zapro­jek­tuje cen­trala firmy w Ber­li­nie, będą testo­wane i uspraw­niane w Łodzi. Nomi­no­wani: AMG.net S.A. oraz ZTK Teo­fi­lów S.A.© PIOTR ANUSZCZYK

Ory­gi­nał arty­kułu PDF


Dzien­nik Łódzki — GOSPODARKA 23 listo­pada 2005

Dota­cja — jak to łatwo powiedzieć

- Teraz będzie łatwiej o unijne pie­nią­dze — mniej for­mal­no­ści i mniej załącz­ni­ków — zapo­wiada Paweł Żurom­ski, pre­zes Łódz­kiej Agen­cji Roz­woju Regionalnego

Male i śred­nie przed­się­bior­stwa z regionu łódz­kiego zaczy­nają otrzy­my­wać z Unii upra­gnione pie­nią­dze na inwe­sty­cje, które mają słu­żyć wzro­stowi kon­ku­ren­cyj­no­ści. 0 tym, ze nie jest to takie pro­ste, prze­ko­nują, dane: z 1354 zło­żo­nych wnio­sków, umowy na dota­cje pod­pi­sało tylko 139 firm, a tylko nie­liczne docze­kały się prze­le­wów na konto. — Naj­więk­szym pro­ble­mem jest okres ocze­ki­wa­nia na wypła­ce­nie dota­cji — mówi Michał Maty­siak, który pro­wa­dzi w Łodzi rodzimą firmę Glass, zaj­mu­jącą się deko­ra­cyjną obróbką szkła. Zatrud­nia­jący 14 osób zakład dostał 54 tys. zł na kom­pu­te­rowe ste­ro­wa­nie obróbka, szkła. Fabryka Osprzętu Samo­cho­do­wego POLMO z Łodzi, spółka pra­cow­ni­cza zatrud­nia­jąca 224 osoby, ma pod­pi­sane trzy umowy na dota­cje war­to­ści 2 mln zł i czeka na czwartą, wartą kolejny milion. — Kupi­li­śmy nowe maszyny do pro­duk­cji ele­men­tów hamul­co­wych — mówi Andrzej Jani­szew­ski, dyrek­tor han­dlowy. — Musimy być kon­ku­ren­cyjni, 80 proc. naszej pro­duk­cji sta­nowi eks­port. Fabryka Osprzętu Samo­cho­do­wego POLMO z Łodzi za pie­nią­dze z Unii kupiła maszyny do pro­duk­cji ele­men­tów hamulcowych.

Firma far­ma­ceu­tyczna Emo-Farm z Ksa­we­rowa, gdzie pra­cuje około 70 osób, już dostała na konto 60 tys. zl, co pozwo­liło na sfi­nan­so­wa­nie w 45 pro­cen­tach urzą­dzeń labo­ra­to­ryj­nych. — W grud­niu skła­damy następny wnio­sek o dota­cje — zapo­wiada Anita Pazia, asy­stent dyrek­tora. Walki o unijne pie­nią­dze nauczyli się także w Metal­bu­dzie w Rawie Mazo­wiec­kiej, dużej, zatrud­nia­ją­cej pra­wie 240 osób fir­mie, która pro­du­kuje urzą­dze­nia do prze­twór­stwa spo­żyw­czego. — Zaku­pi­li­śmy już maszyny, zło­ży­li­śmy roz­li­cze­nie, teraz cze­kamy aż wpły­nie dota­cja — mówi dyrek­tor Andrzej Plewko. — W przy­szło­ści chcemy zmie­nić cały sys­tem infor­ma­tyczny. Metal­bud ma dostać mak­sy­malną dota­cję –1 mln 250 tys. zł. Łódzka Agen­cja Roz­woju Regio­nal­nego będzie przyj­mo­wać wnio­ski w kolej­nej, czwar­tej już run­dzie pro­gramu wzro­stu kon­ku­ren­cyj­no­ści przed­się­biorstw. — Tym razem będzie mniej for­mal­no­ści i mniej załącz­ni­ków — zapo­wiada Paweł Żurom­ski, pre­zes LARR. Dota­cja na inwe­sty­cje zwią­zane z pod­no­sze­niem kon­ku­ren­cyj­no­ści wynosi od 10 tysięcy do 1 mln 250 tys. zło­tych. (sow)

Ory­gi­nał arty­kułu PDF


Manufac­tu­ring Jour­nal Maga­zine — manufacturing-journal.net

Współ­pra­cu­jąc z naj­więk­szymi — Polmo Łódź

Link do ory­gi­nału artykułu.