Fabryka Osprzętu Samochodowego "POLMO" Łódź S.A.

Władze

Rada Nadzorcza

Prze­wod­ni­czą­cy: Wło­dzi­mierz Węglarczyk

Sekre­tarz: Miro­sła­wa Ozdoba

Czło­nek: Moni­ka Borowska

 

Zarząd

Pre­zes Zarzą­du: Tomasz Węglarczyk

Czło­nek Zarzą­du: Andrzej Janiszewski

Pro­ku­rent: Jacek Ozdoba